Treść strony

Biuro RPO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednostką pomocniczą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewnia ono wykonywanie zadań Rzecznika określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zadania i organizację Biura określa statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który został nadany Zarządzeniem Nr 26/2011 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Ogólne kierownictwo Biura sprawuje Rzecznik, który kieruje Biurem przy pomocy dwóch Zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Biurze działają ustanowieni przez Rzecznika Pełnomocnicy Terenowi w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Pracownicy Biura działają z upoważnienia Rzecznika i w jego imieniu.

Funkcjonowanie Biura pod względem organizacyjnym i finansowym zapewnia Dyrektor Generalny. Reprezentuje on Biuro w sprawach cywilnoprawnych, majątkowych, budżetowych, administracyjnych oraz ze stosunku pracy.

W skład Biura wchodzi 14 statutowych jednostek organizacyjnych, w ramach których działają wydziały i działy.

W sprawach wymagających kompleksowej współpracy jednostek organizacyjnych Biura i podmiotów zewnętrznych Rzecznik powołał dwóch Głównych Koordynatorów.

W Biurze działają również Komisje Ekspertów oraz Rady Społeczne.