Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Badania antydyskryminacyjne

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania implementowała do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej. Nałożyły one na państwa członkowskie obowiązek powołania niezależnych organów ds. równego traktowania, których zadaniem jest promowanie, analizowanie, monitorowanie i wsparcie równego traktowania bez względu na:

  • płeć,
  • pochodzenie rasowe i etniczne, narodowość,
  • religię, wyznanie, światopogląd,
  • niepełnosprawność,
  • wiek,
  • orientację seksualną.

W Polsce od dnia 1 stycznia 2011 r. funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania pełni Rzecznik Praw Obywatelskich i w związku z tym, zgodnie z art. 17b pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, jest on zobowiązany do prowadzenia niezależnych badań dotyczących dyskryminacji.

Badania te mają na celu dostarczenie wiedzy na temat zjawisk społecznych i sytuacji osób narażonych na dyskryminację. Na podstawie uzyskanych informacji Rzecznik formułuje zalecenia dla organów władzy publicznej. Odnoszą się one zarówno do koniecznych zmian w prawie, jak i do sposobu stosowania obowiązujących przepisów.

Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące badań antydyskryminacyjnych prosimy kierować na adres: antydyskryminacja@brpo.gov.pl.