Zawartość

Do Prezesa KRBR ws. ograniczeń prawa kandydata na biegłego rewidenta wglądu do własnej pracy egzaminacyjnej

Data: 
2014-03-19
słowa kluczowe: 

 

W wystąpieniu do Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Rzecznik zasygnalizował problem niezasadnego ograniczenia prawa wglądu do własnej pracy egzaminacyjnej kandydatów na biegłych rewidentów. Kwestia ta była przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik podziela wątpliwości skarżącego, bowiem przepisy Konstytucji zapewniają obywatelowi możliwość dostępu do wszelkich zbieranych na jego temat danych oraz prawo do weryfikowania ich zgodności z prawdą. Ograniczenie tego prawa może określić jedynie ustawa w sytuacji, gdy przemawiają za tym względy ochrony innych konstytucyjnych wartości. W przedmiotowej sprawie obywatel ma więc prawo do utrwalenia treści własnej pracy egzaminacyjnej w dowolny sposób. Przepisy ustawy o biegłych rewidentach nie przewidują żadnych ograniczeń odnoszących się do formy sporządzania kopii pracy egzaminacyjnej. Ustawa nie przewiduje też ograniczeń czasowych wobec osób mających wgląd do własnych prac egzaminacyjnych. Ograniczenia zawarte są natomiast w załączniku do uchwały Komisji Egzaminacyjnej w sprawie postępowania w zakresie udostępniania do wglądu prac egzaminacyjnych, w którym wprowadzono ograniczenie czasowe udostępnienia prac do wglądu, zakaz sporządzania notatek z prac egzaminacyjnych, a także zakaz udzielania kandydatom informacji o prawidłowych odpowiedziach do testów i pytań egzaminacyjnych. Przyjęte rozwiązanie uniemożliwia w ocenie skarżącego skuteczne odwołanie się od negatywnego wyniku egzaminu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 

Galeria

  • Sterta dokumentów papierowych
    Podania i dokumenty