Godło RP

Do Prezydenta RP ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Data: 
2015-12-24
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP o wystąpienie przed podpisaniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją RP. W trakcie prac nad ustawą poważne zarzuty dotyczące niezgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP zostały przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Naczelną Radę Adwokacką oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. Zgłoszone zarzuty nie zostały rozpatrzone w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Co więcej, w czasie prac Komisji Ustawodawczej zgłoszono dodatkowe poprawki, do których powyższe organy i instytucje nie miały szansy się ustosunkować.


Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nie da się pogodzić z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa i wynikającym z niej nakazem zachowania vacatio legis przy wprowadzaniu w życie nowych unormowań. Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wpłynie na stan przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich. Niedopuszczalne jest, aby nowe unormowania bez odpowiedniego okresu dostosowawczego regulowały ustrój organu konstytucyjnego jakim jest Trybunał Konstytucyjny.

 

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny