Zawartość

Jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich?

Data: 
2018-09-17
1/4 Upewnij się, że Twoje zgłoszenie powinno być kierowane do RPO
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić
 • każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa
 • każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest
 • osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie

Rzecznik działa też na rzecz osób, które nie zgłosiły się do niego, ale mogą być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania.
Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo udoskonalić prawo.
UWAGA !
Rzecznik nie zastępuje sądu. Nie jest adwokatem, który napisze pismo w sprawie
Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
jest bezpłatny
Kto jeszcze może Ci pomóc?
Jeżeli Twoja sprawa związana jest kredytami, pożyczkami, ubezpieczeniami
Rzecznik Finansowy
Jeżeli Twoja sprawa związana jest z jakością usług czy towarów
Rzecznik konsumentów i UOKiK
Jeżeli Twoja sprawa dotyczy dzieci
Rzecznik Praw Dziecka
Jeżeli masz problem z ochroną danych osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli Twoja sprawa została już rozpatrzona przez polskie sądy
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Jeśli sprawa dotyczy niewłaściwego administrowania i problemów systemowych instytucji UE
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Jeżeli jesteś cudzoziemcem, albo Twoja sprawa dotyczy cudzoziemców
Urząd do spraw cudzoziemców
2/4 Zgłoś swoją sprawę do RPO. Twoje zgłoszenie może być przekazane w wybrany sposób
przez internet
pisemnie
Napisz pod adresem:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
osobiście
W czterech biurach RPO, które pracują codziennie:

Warszawa
Katowice
Gdańsk
Wrocław
3/4 Jak powinien wyglądać wniosek do RPO?
Niezbędne do sprawnego rozpatrzenia sprawy elementy wniosku
 • imię i nazwisko osoby składającej wniosek
 • adres
 • opis
 • dokumenty

Do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wymagane pełnomocnictwo (informacja dla adwokatów i radców prawnych: do złożenia wniosku do RPO nie jest wymagane pełnomocnictwo).

Zgromadzone dane posłużą do zarejestrowania i rozpoznania spraw, w tym podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi.

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Więcej informacji o tym, jak chronione są dane osobowe w Biurze RPO, jest pod tym linkiem .

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie pod adresem Biura lub mailowo.
4/4 Zgłoś petycję do RPO. Przedmiotem petycji mogą być
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. W przypadku braku właściwości Rzecznika, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195). Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja powinna zawierać:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję a także jego miejsce zamieszkania albo siedziby i adres korespondencyjny.
  W przypadku kiedy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie, miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
przez internet
pisemnie
Napisz pod adresem:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
osobiście
W czterech biurach RPO, które pracują codziennie:

Warszawa
Katowice
Gdańsk
Wrocław
Zgłoś swoją sprawę do RPO. Twoje zgłoszenie może być przekazane w wybrany sposób
FORMULARZ ONLINE
ePUAP
BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL