Godło RP

Kronika

np.: 17/11/2018
np.: 17/11/2018
Data: 
2018-11-16
Osoba wręcza nagrodę

Piotr Pawłowski został pośmiertnie laureatem Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa 2018. Uhonorowano też stworzone przez niego Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Integracja. Człowiek Legenda, Człowiek Symbol, który będąc na inwalidzkim wózku,  tworzył innym warunki do godnego życia. Spowodował, że wielu ludzi w Polsce inaczej dzisiaj myśli o osobach z niepełnosprawnością.

Data: 
2018-11-15
Niewyraźne sylwetki osób wchodzących do budynku
 • Można już się zgłaszać na II Kongres Praw Obywatelskich, organizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich 14 i 15 grudnia 2018 r.
 • Kongres odbędzie się w Warszawie w Muzeum Polin (tak jak w zeszłym roku).
 • W tym roku na Kongres składają się 43 panele i warsztaty w sprawach, które zdaniem RPO wymagają wspólnego przedyskutowania
 • Przedstawiamy nieformalny raport z tego, jak udało się zrealizować rekomendacje I Kongresu, który odbył się przed rokiem
Data: 
2018-11-16
Osoba przemawia

Możemy się cieszyć, że Polki tak wcześnie  otrzymały prawa wyborcze, ale dziś prawa kobiet nie są wystarczająco w Polsce szanowane. Wiele należałoby zmienić by osiągnąć faktyczną równość płci – mówił RPO Adam Bodnar podczas konferencji we Wrocławiu. - Kobiety mają gorzej. Konieczne jest wyrównywanie szans.

Data: 
2018-11-16
Biało-czerwona flaga ułożona z kawałków

Sąd rejestrowy oddalił 8 listopada wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wprowadzenie zarządcy przymusowego.

Sprawa toczyła się przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, I Wydział Cywilny

Minister naruszał Obywatelom RP naruszenie przepisów prawa w tym ustawę o fundacjach.  Nie wskazywał jednak precyzyjnie, na czym te naruszenia miałyby polegać.

Data: 
2018-11-16
Granatowa okładka z żółtą datą roczną
 • 16 listopada na świecie obchodzony jest dzień tolerancji. Ustanowiła go ONZ w 1995 r. z okazji przyjęcia przez państwa członkowskie UNESCO Deklaracji na temat Zasad Tolerancji:
 • Polacy mają przede wszystkim kłopoty z akceptacją i tolerancją osób chorujących na schizofrenię, muzułmanów. Nieco rzadziej – osób homoseksualnych czy cudzoziemców (Ukrainców) – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie BRPO przez KANTAR Public
Data: 
2018-11-15
Osoba wpisuje się do księgi

Rzecznik Praw Obywatelskich wpisał się do księgi pamiątkowej Sądu Najwyższego z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

Treść wpisu Adam Bodnara:

"Sądowi Najwyższemu życzę – nie tylko z okazji pięknej rocznicy 100-lecia – aby nigdy nie stracił swojej niezależności, bo tylko ona nadaje sens i porządek demokratycznemu państwu.

Paniom i Panom Sędziom SN życzę, aby nigdy nie tracili poczucia wewnętrznej wolności i godności, bo tylko wtedy można skutecznie odpowiadać na wyzwania i zagrożenia, które niesie życie.

Data: 
2018-11-15
Wyciągnięta ręka
 • Obywatele polscy przebywający w innym państwie Unii Europejskiej skarżą się, że policja odmawia wpisania ich zagranicznych adresów jako właściwych do doręczeń pism procesowych, gdy mają sprawę w sądzie lub prokuraturze 
 • Zgodnie z prawem, jeśli strona postepowania nie wskaże zastępczego adresu w Polsce, to korespondencja procesowa jest traktowana jako doręczona 
 • Według Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma przeszkód prawnych do wysyłania takich pism drogą elektroniczną, jeśli dana osoba się na to zgadza
Data: 
2018-11-15
Osoby siedzą w sali

O tym, co zrobić, aby chronić stare zapomniane cmentarze i ocalić wielokulturowe dziedzictwo historyczne, rozmawiano 15 listopada 2018 r. podczas spotkania zorganizowanego przez Adama Bodnara w Biurze RPO.

Dyskutowali o tym eksperci, prawnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele różnych wyznań. Przybyli pasjonaci sztuki sepulkralnej, zrzeszeni w stowarzyszeniach propagujących wiedzę historyczną i chroniących zabytki, jak również działający niezależnie.

Data: 
2018-11-15
Pogrzeb Ewy Musiał. Na zdjęciu grób i uczestnicy pogrzebu.

15 listopada na cmentarzu w Otwocku pochowano panią Ewę Musiał.

Była bezdomną, mieszkającą przez kilkanaście ostatnich lat na ulicach i dworcach w Warszawie. Ostatnie miesiące życia pani Ewa spędziła w hospicjum otwockim, zmarła 29 września 2018 roku.

O godny pochówek pani Ewy  przez ponad 40 dni starała się dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adriana Porowska i jej współpracownice.

Trwało to tak długo ponieważ nie jest  jasna procedura pochówku osoby bezdomnej.

Data: 
2018-11-15
Płonące drewna
 • Ludzie skarżą się na nieprawidłowości w rozliczeniach za ogrzewanie mieszkań w budynkach
 • Są zmuszani do ponoszenia kosztów za ciepło, którego nie dało się dostarczyć lub latem
 • Nie ma bowiem regulacji prawnych określających sposób funkcjonowania i użytkowania podzielników kosztów ciepła w lokalach mieszkalnych i użytkowych
 • Od lat RPO wskazuje władzom na potrzebę uregulowania zasad rozliczania tych kosztów z indywidualnymi odbiorcami 
Data: 
2018-11-15
Dziewczyna na polu zboża
 • Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich przewiduje szereg ograniczeń, które budzą wątpliwości RPO co do ich zgodności m.in. z zagwarantowaną w Konstytucji wolnością zrzeszania
 • Między innymi na terenie jednej wsi będzie mogło zostać utworzone tylko jedno koło gospodyń wiejskich i będzie można być jednocześnie członkiem tylko jednego koła
 • Rzecznik zwrócił się do przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa przedstawiając swoje zastrzeżenia
Data: 
2018-11-15
Twarz człowieka w ciemności, światło w oddali
 • Ministerstwo Zdrowia nie widzi potrzeby prawnego uregulowania kwestii intymnych spotkań z osobami bliskimi sprawców przestępstw przebywających w szpitalach psychiatrycznych
 • Powinno to - jak dotychczas - pozostawać w gestii kierowników zakładów psychiatrycznych i wynikać z możliwości lokalowych, organizacyjnych i wprowadzonych zabezpieczeń
Data: 
2018-11-14
Zbroja rycerska
 • Mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną został skazany za kradzież 270 zł - bez przeprowadzania rozprawy i bez zapewnienia mu obrońcy
 • Lekarze uznali jego ograniczoną poczytalność; on sam zeznał, że nie umie czytać ani pisać
 • Według Rzecznika Praw Obywatelskich sąd rejonowy miał obowiązek przyznać oskarżonemu obrońcę 
 • Wobec rażącego naruszenia prawa, RPO złożył kasację do Sądu Najwyższego, wnosząc o zwrot sprawy do ponownego rozpoznania
Data: 
2018-11-14
Twarz młodego człowieka, częściowo w ciemnościach
 • Dziecko ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną było hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych kilkadziesiąt razy z uwagi na próby samobójcze, agresywne zachowania i groźby stwarzające zagrożenie także dla osób postronnych
 • Sąd zdecydował o umieszczeniu tej młodej osoby w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, jednak po skończeniu 18 lat zostanie ona automatycznie zwolniona z zakładu
Data: 
2018-11-13
Flaga polska i unijna - za nią młodzież
 • Ograniczenie procedury odwoławczej dla podmiotów, które nie wygrały konkursu na dofinansowanie środkami z UE, jest zgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny
 • Wskazał, że z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa istotne jest zapewnienie stabilności decyzji o przyznaniu dofinasowania
 • Chodzi o ochronę podmiotów, które w dobrej wierze wykorzystały już przyznane im fundusze unijne
Data: 
2018-11-13
Biało-czerwona flaga ułożona z kawałków
 • RPO spyta władze, jakie zdarzenia podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada 2018 r. mogły być „przestępstwami z nienawiści„
 • Będzie też chciał poznać, jakie kroki prewencyjne podjęto by nie dopuścić do udziału w obchodach osób związanych z radykalnymi ugrupowaniami
 • Rzecznik interesuje się też sprawą ataku na reporterkę „Gazety Wyborczej” podczas Marszu Niepodległości w Warszawie
Data: 
2018-11-13
Mężczyzna pokazuje na ekran z grą

Grzegorz Zyzik z Uniwersytetu Opolskiego miał 13 listopada wykład dla pracowników Biura RPO. Pokazywał, jak można wartości istotne z punktu widzenia ochrony praw jednostki przedstawiać w formie gier.

Data: 
2018-11-13
Polska flaga
 • Nawet rok trwa oczekiwania na rozmowę z konsulem w sprawie Karty Polaka - stwierdziła m.in. Najwyższa Izba Kontroli wśród licznych problemów dotyczących wydawania karty 
 • Zdaniem NIK urzędy konsularne na Wschodzie nie były właściwie przygotowane do obsługi rosnącej liczby wniosków o jej przyznanie
 • Sprawy te załatwiano z opóźnieniem i licznymi błędami wobec niewystarczającej obsady kadrowej konsulatów, braku szkoleń i sprzętu do wykrywania sfałszowanych dokumentów
Data: 
2018-11-09
Drut kolczasty
 • Straż Graniczna nie będzie protokołować rozmów z cudzoziemcami, którzy np. na przejściu granicznym w Terespolu chcą złożyć wniosek o status uchodźcy
 • Wynika tak z odpowiedzi MSWiA dla RPO,  który wskazywał, że cudzoziemcy często nie mają możliwości złożenia takiego wniosku i są zawracani na Białoruś
 • Rzecznik wnosił, by rozmowy z nimi funkcjonariuszy SG były protokołowane według formularza z pytaniem, czy dana osoba chce wnosić o status uchodźcy; dziś sporządza się z tego jedynie lakoniczną notatkę
Data: 
2018-11-09
Zbroja rycerska
 • Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zmian prawa w związku z tzw. dyrektywą niewinnościową z 2016 r.
 • Tak resort odpowiedział na wystąpienie RPO. Termin wdrożenia dyrektywy minął 1 kwietnia 2018 r
 • Dyrektywa rekomenduje, by wszelkie wątpliwości w postępowaniu karnym rozstrzygać na korzyść podejrzanego i oskarżonego - polskie prawo mówi dziś tylko o wątpliwościach  „nie dających się usunąć” i jedynie wobec oskarżonego
Data: 
2018-11-09
Kilka łóżek podzielonych kotarami z koców, brudno
 • Mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim, który trafił do aresztu śledczego nie może samodzielnie dotrzeć do świetlicy, sali widzeń, placu spacerowego, kaplicy
 • Dyrektor okręgowy Służby Więziennej uznaje skargę więźnia za nieuzasadnioną, powołując się na odpowiednie przystosowanie cel mieszkalnych i łaźni
 • W ocenie RPO konieczne jest jednak pełne dostosowanie infrastruktury jednostek penitencjarnych do potrzeb osób, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się
Data: 
2018-11-09
Posąg Temidy z wagą
 • Absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury skarżą się na ogranicznia w ubieganiu się o stanowisko sędziego sądu rejonowego w trybie konkursowym
 • Chodzi o 70 osób, które po zdanym egzaminie sędziowskim i stażu referendarskim, nie zdecydowały się ubiegać o stanowiska asesora sądowego
 • Ich sytuację pogorszyła nowelizacja ustawy o KSSiP z 2017 r., która ograniczyła możliwość ubiegania się o urząd sędziego do pięciu lat od jej wejścia w życie
Data: 
2018-11-08
Fragment plakatu

- Polska stoi dziś na rozdrożu. Choć zrobiła kilka kroków w stronę systemu, który określa się mianem konkurencyjnego autorytaryzmu, to nic jeszcze nie jest przesądzone. Proces zmian się nie zakończył. Zmiany instytucjonalne mogą się zatrzymać, a opór społeczny przyniesie pozytywne efekty – mówił RPO Adam Bodnar w wykładzie w Centrum Studiów  Europejskich na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge, USA

Data: 
2018-11-08
Biało-czerwona flaga ułożona z kawałków
 • Zakazany przez władze Warszawy marsz niepodległości zorganizowany został na podstawie przepisów o zgromadzeniach cyklicznych, które wykluczają kontrdemonstracje i ograniczają konstytucyjną wolność zgromadzeń. Te przepisy doprowadziły już wcześniej do poważnych problemów i RPO cały czas apeluje o ich zmianę
Załączniki: 
Data: 
2018-11-08
Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
 • W ostatnim roku często pojawiały się publicznie treści i symbole rasistowskie czy faszystowskie, głoszące nienawiść wobec ludzi innych narodowości, pochodzenia czy wyznania - wskazuje  RPO
 • W lutym 2018 r. premier powołał międzyresortowy zespół ds. przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu, ustrojów totalitarnych i przestępstwom z nienawiści
 • Zespół zakończył już prace, ale MSWiA nie przekazało jego ustaleń Rzecznikowi, choć o to prosił
Data: 
2018-11-08
Tablica szkolna z emotikonami i znakiem wyboru
 • Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN budzi wątpliwości; są też wątpliwości co do apolityczności  Rady
 • Według RPO, do którego wpłynęła skarga w tej sprawie, Rada powinna być możliwie szeroką reprezentacją dzieci i młodzieży
 • A przy podejmowaniu decyzji i wytyczaniu kierunków działań minister powinien mieć dostęp do różnych środowisk i odmiennych punktów widzenia
Data: 
2018-11-08
Kamera
 • Widzenia bez osoby dozorującej dyrektor więzienia przyznaje skazanym jako nagrodę
 • W jednym z aresztów w pokoju tych widzeń zamontowano kamery monitoringu, w innym wyjęto zaś drzwi
 • W ocenie RPO przeczy to intencji ustawodawcy, który w formie nagrody chciał zapewnić skazanym większą swobodę i szerszy zakres prywatności
 • Rzecznik prosi dyrektora generalnego Służby Więziennej o wyeliminowanie tych nieprawidłowości
Data: 
2018-11-08
Drzwi zamknięte na łańcuch z kłódką

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą pośpiesznego trybu uchwalenia ustawy o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace w Sejmie nad projektem trwały dwa dni; po poprawkach Senatu ustawę przyjęto ostatecznie 7 listopada.

Data: 
2018-11-07
Zielony nowoczesny budynek z filarami
 • Sąd Najwyższy uchylił prawomocną zgodę polskich sądów na ekstradycję do Rosji obywatela Ukrainy podejrzanego o przestępstwo kryminalne
 • Yaroslav K. miał je popełnić w 2005 r., ale Rosja zaczęła jego poszukiwania międzynarodowe dopiero w 2017 r.  W 2015 r. brał on zaś w budowie konstrukcji obronnych na wschodzie Ukrainy w rejonie działań wojennych
 • Zbadania tych okoliczności chciała wcześniej obrona, ale sady uznały, że nie mają one znaczenia dla sprawy
Data: 
2018-11-07
Ludzie na sali, wykladowca

Sprawa polskich sądów to nie tylko sprawa Polski. Bo polskie sądy są sądami europejskimi. Są moimi sądami, choć przecież nie jestem obywatelem Rzeczypospolitej – mówił prof. Laurent Pech w czasie wykładu „Rządy prawa w Unii Europejskiej” zorganizowanego w Biurze RPO w Warszawie. Przyszło nań kilkadziesiąt osób – pracowników Biura, naukowców i prawników a także studentów.

Strony