Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6656
Data początkowa
np.: 03/07/2020
Data końcowa
np.: 03/07/2020
2020-07-03
 • Pani Anna została zatrzymana przez policję w sprawie "plakatów z ministrem Szumowskim”. Jak podał jej adwokat, zatrzymanej uniemożliwiono kontakt z nim
 • Adwokat przybył na miejsce czynności "w końcowej fazie ich prowadzenia” - odpisała RPO policja 
 • Każdemu zatrzymanemu należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem – podkreśla Rzecznik 
 • Założenie pani Annie i drugiemu zatrzymanemu kajdanek policja tłumaczy koniecznością uniemożliwienia ich ucieczki

2020-07-03
 • Dyrektorka domu kultury w Świebodzicach została ukarana karą 10 tysięcy złotych za zorganizowanie na rynku akcji rozdawania maseczek
 • RPO zaskarżył decyzję w tej sprawie i wniósł o jej uchylenie i umorzenie postępowania, a także o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpatrzenia odwołania
 • W odwołaniu RPO zwrócił m.in. uwagę, że Rada Ministrów nie jest upoważniona do wprowadzania zakazu zgromadzeń i spotkań
 • Jest pierwszy efekt odwołania RPO – wojewódzki Sanepid wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji

2020-07-03
 • Pasażerowie, przewoźnicy i operatorzy lotnisk powinni wiedzieć na tyle wcześnie, które kierunki nie będą obsługiwane, aby móc dostosować się do nowych warunków
 • Brak takiej możliwości utrudnia planowanie wznowienia działalności przez przewoźników i firmy pośredniczące w sprzedaży biletów - branży i tak dotkniętej skutkami epidemii
 • Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego

2020-07-03

Opacowanie sporządzone przez prof. Ewę Łętowską dla Forum Konsumenckiego w kontekście działań  podejmowanych na tle spraw kredytów frankowych  dotyczy dwóch aspektów: 

 • jest refleksją nad rolą konstrukcji dogmatycznych w prawoznawstwie
 • stanowi krytyczny przyczynek do koniecznego (na tle kredytów frankowych) dialogu między TSUE i sądami krajowymi.

2020-07-03
 • Minister Zdrowia stanowczo potępia wszelkie przejawy dyskryminacji wobec pacjentów - zarówno ze względu na orientację seksualną, jak i niepełnosprawność, otyłość, zaburzenia rozwojowe i choroby psychicznie
 • Zakres kształcenia w zawodach medycznych zapewnia, że osoby je wykonujące uzyskały właściwe przygotowanie również w zakresie równego traktowania
 • „Terapie konwersyjne” nie są zaś zgodne z aktualną wiedzą medyczną; nie ma ich w ramach świadczeń gwarantowanych
 • Skoro terapie te nie odnoszą się do systemu ochrony zdrowia, to nie jest zasadne uregulowanie ich zakazu w przepisach dotyczących ochrony zdrowia

2020-07-02
 • W trakcie pandemii COVID-19 blisko 60% Polaków zaangażowało się w pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
 • Uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest nie tylko własne zdrowie, ale także pomoc bliskim znajomym, sąsiadom, a także nieznajomym.
 • To autentyczne zaangażowanie zrobiło na nas olbrzymie wrażenie.

2020-07-02

Ostatnie wydarzenia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym ponownie obudziły dyskusję dotyczącą przemocy werbalnej i fizycznej, zachowań seksistowskich oraz molestowania na polskich uczelniach, a także obnażyły braki i pilną potrzebę wypracowania jednolitych, powszechnie przyjętych standardów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.


2020-07-02

Jury konkursu na polski odpowiednik angielskiego słowa „elderspeak” w składzie: Danuta Parlak, prof. Barbara Rysz-Kowalczyk, Ewa Kulisz, Barbara Imiołczyk, Ewa Tułodziecka-Czapska, podjęło decyzję o rozstrzygnięciu konkursu. Wygrały dwa określenia:

 • Dziadurzenie – do stosowania w mowie potocznej
 • Gerontomowa – do stosowania w języku naukowym, publicystycznym.

Laureatami konkursu zostają tym samym:

Weronika Sztorc za określenie „dziadurzenie”,


2020-07-02
 • RPO z uznaniem przyjął podjęcie przez rząd prac na projektem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030
 • Niepokój budzi jednak, że nie przewidziano na nią żadnych dodatkowych środków finansowych
 • Nie zakłada się także udziału środowiska w jej przygotowywaniu
 • A projekt nie uwzględnia m.in. potrzeb kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami; nie odnosi się do sytuacji seniorów, nie przewiduje szybkich działań, aby znieść instytucję ubezwłasnowolnienia 
 • Ponadto niewystarczające są propozycje przeciwdziałania głębokiemu kryzysowi w psychiatrii dziecięcej

2020-07-02
 • Kilkukrotne, a rozbieżne decyzje sądu o nabyciu spadku po tej samej osobie niestety nie należą do rzadkości
 • Uniemożliwia to działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, nie mówiąc o jego  sprzedaży
 • W kilku takich sprawach RPO złożył skargi nadzwyczajne do SN – dwie już rozstrzygnięto. Ale nie jest to systemowe rozwiązanie
 • Należy bowiem zagwarantować osobom bezpośrednio zainteresowanym możliwość eliminowania wadliwego, wydawanego po raz drugi, postanowienia spadkowego

2020-07-02
 • Minister  Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje rektorom powołanie  w każdej uczelni  rzecznika  akademickiego, który wspierałby studentów i pracowników w rozwiązywaniu konfliktów i dbał o zapewnienie zasady równego traktowania
 • Wojciech Murdzek uczulił też rektorów na konieczność traktowania wszystkich przedstawicieli społeczności akademickich w sposób licujący z najwyższymi standardami etycznymi i moralnymi oraz poszanowania praw, swobody wyrażania przekonań, wiary, orientacji i systemu wartości
 • Tak minister odpowiedział na wystąpienie RPO w sprawie dotyczącej mobbingu i molestowania na Śląskim Uniwersytecie Medycznym 

2020-07-02
 • Żołnierze zawodowi, zwolnieni ze służby po wypowiedzeniu stosunku służbowego, skarżą się, że są pomijani w podwyżkach uposażenia
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do MON

2020-07-02
 • W domach pomocy społecznej, prywatnych domach opieki i zakładach opiekuńczo-leczniczych przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane,  z niepełnosprawnościami.
 • W związku z doniesieniami medialnymi, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur pytał odpowiednie organy o działania podjęte w tych placówkach w ramach epidemii koronawirusa.
 • Do zadań KMPT (który działa w strukturze Biurze RPO)  należy sprawdzanie czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

2020-07-01
 • Łączny czas antenowy TVP poświęcony podczas wieczoru wyborczego 28 czerwca prezydentowi Andrzejowi Dudzie  (56 minut)  był dwukrotnie większy od łącznego czasu dla wszystkich pozostałych kandydatów (łącznie 21 minut)
 • Budzi to wątpliwości co do rzetelności przekazu nadawcy publicznego w kampanii wyborczej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do p.o. prezesa TVP

2020-07-01
 • Jeśli Twój przodek zginął np. z rąk NKWD - walcząc o niepodległość na obszarach Polski, które po II wojnie światowej weszły w skład ZSRR - to nie masz prawa do odszkodowania
 • Mają je zaś ci, których bliscy polegli w walce po tej stronie granicy Rzeczypospolitej)
 • Od dawna budzi to wątpliwości RPO z punktu widzenia konstytucyjnych zasad zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz równości
 • O odpowiednią zmianę prawa Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do senackiej komisji

2020-07-01
 • Według skargi dyrektor DPS-u nie zgłosił na czas seniorów do głosowania korespondencyjnego ani nie zorganizował bezpiecznego głosowania na terenie placówki
 • Rzecznik interweniuje u Komisarza Wyborczego w Warszawie

2020-07-01
 • Osoby nieheteronormatywne oraz transpłciowe nadal są narażone w placówkach służby zdrowia na poniżające lub nierówne traktowanie
 • Kwestionowane są prawa pacjenta w odniesieniu do osób bliskich - partnerów tej samej płci
 • Zdarzają się też próby „leczenia” pacjentów z orientacji seksualnej. A choć homoseksualność nie jest chorobą, to tzw. „terapie konwersyjne” nie są w Polsce zabronione
 • Niezbędne jest zatem upowszechnienie wśród personelu medycznego wiedzy o przepisach w kontekście postępowania wobec tych pacjentów i  osób im bliskich – wskazuje RPO prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej

2020-07-01
 • W okresie 20-26 czerwca 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego u mieszkańców  trzech domów pomocy społecznej występowały potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2

2020-07-01
 • Stwierdzenie sądu o sprzeczności interesów oskarżonych bronionych przez tego samego obrońcę można zaskarżyć
 • Zażalenie nie przysługuje zaś, jeśli sąd orzeknie, że interesy oskarżonych nie są sprzeczne
 • Takie zróżnicowanie nie jest racjonalnie uzasadnione – uznał RPO, który przyłączył się do dwóch postępowań w Trybunale Konstytucyjnym ze skargi konstytucyjnej w takich sprawach

2020-06-30
 • Mija 20 lat od przyjęcia dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
 • Z tej okazji RPO przypomina premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że ponad dwa lata temu sygnalizował mu konieczność stworzenia całościowej strategii przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści
 • A w sytuacjach zbiorowego zagrożenia nie trzeba wiele, aby doszło do eskalacji nienawiści, szczególnie wobec grup tradycyjnie narażonych na przestępstwa na tym tle
 • Mimo zgłoszonych w 2019 r. przez Rzecznika 20 rekomendacji systemowych zmian w prawie i praktyce, niewiele się zmieniło 

2020-06-30
 • Pani Agnieszka w kwietniu jechała hulajnogą po wiślanym bulwarze -  dostała od Sanepidu 10 tys. zł kary administracyjnej
 • Pan Grzegorz poszedł do lekarza oraz by zrobić zdjęcie  nowego dowodu osobistego, po czym spotkał się ze znajomymi – wymierzono mu 5 tys. zł kary
 • Obiema sprawami zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Małopolski Panstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uchylił obie kary, bo ówczesny zakaz przemieszczania się już nie obowiązuje

2020-06-30
 • E-recepty mogą nadmiernie wkraczać w prywatność jednostek
 • Na e-recepcie może się znaleźć ponad 60 różnych danych osobowych, a kilka recept pozwala stworzyć wirtualną kopię pacjenta
 • Media alarmują, że dochodzi do profilowania pacjentów  w  udostępnianej przez sieć aptek aplikacji służącej rezerwowaniu leków
 • RPO pyta Prezesa UODO o tę sprawę

2020-06-30
 • Tylko 3 placówki prowadzą dziś w Polsce terapię zaburzeń preferencji seksualnych, dostępną dla osób objętych nadzorem prewencyjnym, a nie skierowanych przez sądy do ośrodka w Gostyninie
 • Są to placówki w Krakowie, Rzeszowie i Tychach. Osoba z sądowym nakazem terapii nie może na nią liczyć nigdzie indziej
 • Praktycznie niemożliwa jest bowiem obowiązkowa terapia raz czy dwa razy w tygodniu w placówce oddalonej o kilkaset kilometrów od miejsca pobytu
 • A sądy nie mogą kierować danej osoby na odpłatną terapię w podmiotach prywatnych czy w ośrodkach zamkniętych

2020-06-30
 • Zadaniem Ośrodka w Gostyninie jest prowadzenie postępowania terapeutycznego wobec umieszczonych w nim osób stwarzających zagrożenie - a nie obserwacja psychiatryczna
 • Dlatego RPO popiera resortową propozycję wykreślenia KOZZD z rozporządzenia Ministra Zdrowia wskazującego zakład psychiatryczny, w którym jest wykonywana obserwacja orzeczona przez sąd

2020-06-30

Telefon na infolinię RPO 800-676-676:  Dzwoni Osadzony z Zakładu Karnego Bydgoszcz, skarży się że sprawy rozpatrywane są w sądach na posiedzeniach zdalnych, na których nic nie słychać z powodu zakłóceń techniczne , twierdzi że  to jest pozbawienie osadzonych prawa do obrony.


2020-06-29
 • Powołując się na „tajemnicę przedsiębiorstwa”, TVP odmówiła ujawnienia kosztów programu „Inwazja”, który m.in. utożsamiał środowiska osób LGBT z pedofilią
 • Wobec odmowy Kampania Przeciw Homofobii wniosła, aby sąd administracyjny nakazał udostępnienie takiej informacji publicznej
 • Wola przedsiębiorcy nie może decydować o utajnieniu informacji, zwłaszcza że chodzi o medium publiczne, dysponujące środkami publicznymi –  podkreśla RPO
 • A jawność finansów publicznych jest niezbywalnym prawem obywateli, umożliwiającym społeczną kontrolę; jest to szczególnie ważne wobec wzrostu wysokości środków dla TVP

2020-06-29
 • Dwie osoby, które krótko przed niedzielnymi wyborami trafiiły na kwarantannę, miały problem z udziałem w nich
 • Początkowo nie mogłyby dostać pakietów wyborczych, umożliwiających głosowanie korespondencyjne  
 • Powodem było błędna ocena początkowej daty kwarantanny
 • Po interwencji RPO komisarz wyborczy wydał im pakiety w piątek 26 czerwca – ostatniego możliwego dnia

2020-06-29
 • Krajowa Rada Radiofonii powinna zająć się sprawą materiału „Wiadomości” TVP  z  24 czerwca 2020 r.  – uważa RPO
 • Materiał nie miał charakteru informacyjnego; może naruszać m.in. zasadę równości kandydatów w wyborach prezydenckich
 • Tymczasem media publiczne są ustawowo zobowiązane do kierowania się bezstronnością, pluralizmem, wyważeniem i niezależnością

2020-06-29
 • Siedem województw wyłączono z bezzwrotnych dotacji finansowych dla mikro i małych przedsiębiorców, realizowanych przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Utrudni to powrót do normalnego działania przedsiębiorcom, którzy w związku z epidemią znaleźli się w kłopotach finansowych,.
 • Dotyka to szczególnie przedsiębiorców z woj. śląskiego – gdzie zarejestrowano najwięcej zakażeń COVID-19

2020-06-29

Telefon na infolinię RPO 800-676-676: Pan złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy na dziecko z niepełnosprawnością 16 marca 2020 r., do dziś zasiłek nie wpłynął. Czy ZUS może tak przeciągać sprawę?