Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6514

Formularz wyszukiwania

np.: 15/06/2021
np.: 15/06/2021
2021-05-14

Pani Aleksandra została ukarana 500-złotową grzywną za to że w kwietniu 2020 r. w pewnej małej miejscowości po północy spotkała się ze znajomym i do tego nie miała maseczki.  RPO składa w jej imieniu kasację do Sądu Najwyższego wskazując, że sąd ukarał panią Aleksandrę na podstawie wadliwych przepisów, czyli bez podstawy prawnej.


2021-05-14

W Nepalu, jak podają media, utknęło stu turystów z Polski.  W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej kraj ten zamknął granice. Polacy skarżą się, że nie mają kontaktu z polskim konsulem w New Dehli.


2021-05-14

Pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt powołuje się na stanowisko Ministra Sprawiedliwości, że polskie prawo karne posiada już odpowiednie instrumenty reakcji karnoprawnej na przestępcze zachowania motywowane przesłankami dyskryminacyjnymi.


2021-05-14
  • Uczniowie niepełnoletni nie mogą samo decydować udziale w lekcjach religii.
  • Prawo do decydowania o wychowaniu religijnym dzieci Konstytucja i Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje rodzicom.
  • Rodzice jednak powinni współdziałać z dzieckiem i uwzględniać jego punkt widzenia

2021-05-14

Adam Bodnar spotkał się z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, byłą koordynatorka postępowań strategicznych RPO, dziś Prezeską Zarządu Fundacji Client Earth. Rozmowa dotyczyła wyzwań i rekomendacji RPO dla praw obywateli związanych z bezpieczeństwem ekologicznym i ochroną środowiska. 


2021-05-13

Senat nie wyraził 13 maja 2021 r. zgody na powołanie Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko RPO.

Za kandydaturą posła Wróblewskiego wskazanego na RPO przez Sejm opowiedziało się 48 senatorów, 49 było przeciw. Dwóch wstrzymało się od glosu.

Wobec tego procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kladencji zaczyna się od nowa. Zgodnie z Konstytucją Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu.


2021-05-13

RPO interweniuje w imieniu tych pacjentów kolejny raz – od pierwszego pisma, sprzed roku, sytuacja się nieco poprawiła, ale niewystarczająco. 300 zł miesięcznie dla rodziców dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy miesięczne utrzymanie dziecka jest o 2-2,5 tysiąca wyższe niż w przypadku dziecka zdrowego, będzie dla większości kwotą zaporową, a dostęp do cewników hydrofilowych okaże się pozorny


2021-05-13

Jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów reaguje na skargi rodziców, którzy muszą płacić za żłobki i przedszkola, choć placówki te w pandemii nie pracują?


2021-05-13

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów uprzejmie zapraszają do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowaliśmy materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.


2021-05-13

Ludzie skarżą się Rzecznikowi, że notariusze do taksy notarialnej doliczają VAT. Nie pozwalają na to przepisy, a wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiał Sąd Najwyższy.


2021-05-13

Grupa sędziów Sądu UE i Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z Pierwszym Rzecznikiem Generalnym TSUE wyraziła uznanie dla działań dr. hab. Adama Bodnara opodejmowanych w ramach funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Sędziowie przekazali pisemne podziękowania podkreślając rolę, jaką odegrał RPO wspierając obywateli w walce o ich prawa i wolności.

Pełna treść listu:

Szanowny Panie Rzeczniku,
Prosimy o przyjęcie wyrazów uznania i podziękowań za Pana pracę w ramach sprawowania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.


2021-05-12
  • RPO wspiera obywateli, którzy walczą o uwolnienie patentów na szczepionki przeciw COVID-19. Ogłosił to na konferencji prasowej 12 maja 2021 r. razem z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.
  • W obliczu zagrożenia zapominają oni, że bezpieczeństwo międzynarodowe to nie jest suma bezpieczeństwa pojedynczych państw.

2021-05-12, 2015-06-30

Rzecznik zgłosił w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej i przedstawił stanowisko, że art. 41 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego jest niezgodny z Konstytucją (SK 19/15)


2021-05-12

Obywatel, który zgłosił się do RPO, żeni się 29 maja. Prosi o wyjaśnienie, jak ma się zastosować do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861).


2021-05-12

Minister Sprawiedliwości jeszcze nie zdecydował, czy odwoła sędzię Alicję Karpus-Rutkowskiej z funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Odwołaniu sprzeciwia się nowa Krajowa Rada Sądownictwa, kolegium samego sądu. Dymisji sprzeciwiają się także władze sądów ze Szczecina i okolicy, w tym wszyscy sędziowie i prezes sądu w Myśliborzu.


2021-05-12

W sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku nowej Izby Dyscyplinarnej, a dotyczącej uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, RPO ponownie wnosi o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego. Zajmuje on bowiem miejsce prawidłowo wybranego sędziego TK, od którego Prezydent RP nie odebrał ślubowania.

Po wyroku ETPCz ws umorzenia przez osobę niebędącą sędzią sprawy spółki Xero Flor w polskim TK kolejne orzeczenie wydane z udziałem osoby nieuprawnionej do zasiadania w TK będzie z gruntu wadliwe. Każdy sąd w Polsce, w oparciu o zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji RP (art. 8 ust. 2) oraz zasadę przestrzegania prawa międzynarodowego (art. 9) będzie mógł zdecydować o nie wzięciu go pod uwagę – zauważa RPO.


2021-05-11

Od 7 maja zespoły wyjazdowe mogą szczepić osoby przebywające w oddziałach psychiatrii sądowej. Szpitale te mogą też uzyskać status punktu szczepień dla swoich pacjentów.


2021-05-11
  • Pan Mariusz „wyszedł z domu bez powodu” i spotkał się z innymi mężczyznami na placu targowym w R.
  • Został za to skazany wyrokiem nakazowym na 400 zł grzywny. Wyrok się uprawomocnił.

RPO składa kasację – kolejną w sprawie wyroków nakazowych sądu w R. – ponieważ obywatel został skazany na podstawie wadliwych przepisów.


2021-05-11

Ustawa „kagańcowa”, która weszła w życie 14 lutego 2020 r., nakazała sędziom i prokuratorom składanie jawnych oświadczeń o członkostwie m.in. w stowarzyszeniach. Zdaniem RPO zagraża to prawu do prywatności i jest sprzeczne z prawem do ochrony danych osobowych. Rzecznik wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zablokowanie tych przepisów - Jan Nowak odmówił. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zaś w lutym 2021, że PUODO miał rację. RPO składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


2021-05-11

W związku z uchwaleniem 20 kwietnia 2021 roku nowelizacji Kodeksu karnego (druk senacki nr 383), RPO przedstawia swoje stanowisko.


2021-05-11

RPO Adam Bodnar otrzymał stanowisko Reporterów bez Granic ws sytuacji w wydawnictwie Polska Presse, wydającym prasę lokalną w Polsce i przejętym przez państwowy koncern Orlen. Stanowisko jest opublikowane także w serwisie organizacji: https://rsf.org/en/news/firing-four-editors-repolonisation-under-way-poland


2021-05-11

W dniach 8-10 marca 2021 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z ekspertką z zakresu psychiatrii przeprowadzili wizytację w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Jej celem było sprawdzenie stanu realizacji zaleceń, które KMPT wydał po wizytacji w 2019 r.


2021-05-11

Pan Arkadiusz został zatrzymany w R. na Placu 3 Maja, bo nie miał maseczki.


2021-05-11

Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie (do trzech opiekunów na osobę z niepełnosprawnością) mogą się zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych (PSP) bez konieczności wcześniejszego umówienia. Praca PSP będzie zorganizowana w taki sposób, aby obsłużyć bez kolejki wskazane osoby oraz zapewnić jak najlepsze warunki szczepienia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jeśli ośrodki i centra pomocy osobom z niepełnosprawnościami się zorganizują, to od II polowy maja będą mogły przeprowadzać szczepienia u siebie.


2021-05-11

Żegnaj Panie Stefanie. Jesteś i będziesz z nami w naszych myślach i w naszych działaniach. Nie zapomni Cię Polska obywatelska, dla której tak wiele uczyniłeś, i którą tak wiele nauczyłeś - powiedział w mowie pożegnalnej RPO Adam Bodnar


2021-05-11

11 maja 2021 r. mija 10 lat, kiedy Konwencja stambulska została otwarta do podpisu. Konwencja została dotychczas ratyfikowana przez 34 państwa członkowskie Rady Europy i podpisana przez kolejnych 12 państw oraz Unię Europejską. Polska wśród państw, które zobowiązały się zapewnić najwyższy poziom ochrony przed przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Krajowy mechanizm przeciwdziałania przemocy nadal nie jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb i konieczne są dalsze prace w celu wdrożenia standardów określonych w Konwencji


2021-05-11

Ośmioletniemu Hubertowi pijany i będący pod wpływem narkotyków kierowca zabił oboje rodziców i brata. Kierowca wjechał w grupę spacerowiczów. Hubert przeżył, ale do dziś zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i jest osobą z niepełnosprawnością. Po wielu latach toczącego się postępowania sądowego, w 2020 r. sąd cywilny zasądził od ubezpieczyciela na rzecz Huberta odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Następnie okazało się, że kwota odsetek otrzymanych od ubezpieczyciela w związku nieterminową wypłatą odszkodowania powinna być ujęta jako przychód i uwzględniona w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2020 r. RPO ponownie zwraca uwagę Ministra Finansów na problem opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.


2021-05-10

10 maja 2020 r. miały się w Polsce odbyć wybory prezydenckie. Głosowanie się jednak nie odbyło. Nie dlatego, że – po rozważeniu nowych okoliczności – władze wprowadziły stan klęski żywiołowej. Po prostu dwaj politycy, poseł Jarosław Kaczyński i poseł Jarosław Gowin, ogłosili, że wyborów nie będzie.


2021-05-10, 2020-12-28

Obywatel uczestniczył w kontrmanifestacji wobec cyklicznego zgromadzenia upamiętniającego katastrofę w Smoleńsku. Sąd ukarał go grzywną za próbę przeszkadzania temu zgromadzeniu okrzykami; uczynił to w trybie nakazowym - bez rozprawy i wysłuchania obwinionego. Ale jest to możliwe tylko, gdy okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości.  Tymczasem nie ustalono, jakie okrzyki wznosił obywatel, a przede wszystkim - czy nie realizował w ten sposób gwarantowanych konstytucyjnie wolności słowa i zgromadzeń.

Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego na korzyść obywatela. 26 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez RPO wyrok i umorzył postępowanie


2021-05-07

Polska naruszyła art. 6 Konwencji Praw Człowieka gwarantujący każdemu prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. TK z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajete w TK nie jest bowiem sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

Tak ETPCz rozstrzygnął sprawę polskiej spółki, która poskarżyła się do TK na przepisy prowadzące do niekorzystnego sądowego rozstrzygnięcia  (Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, 4907/18). TK sprawę umorzył, a decyzję podpisał sędzia-dubler.

W stanowisku dla ETPCz RPO wskazał, że sąd, w którego skład wchodzą osoby o kwestionowanym mandacie, nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. A zgodnie ze standardami europejskimi osoba w sposób rażąco niewłaściwie umocowana na stanowisku sędziowskim nie powinna pełnić funkcji orzeczniczych, pojawić się mogą bowiem wątpliwości dotyczące jej niezawisłości i niezależności.