Zawartość

Opiniowanie aktów prawnych

Data: 
2012-04-19

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opinii do projektów rozporządzeń dotyczących pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb oraz w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję - 19 kwietnia 2012 r.

Data: 
2011-02-15

Wystąpienie do Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie zmian przepisów proponowanych w rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Data: 
2010-09-01

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uwag RPO do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Data: 
2009-05-12

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie potrzeby właściwego uregulowania zasad i warunków umieszczania nieletnich w izbie przejściowej oraz zapewnienia im w czasie pobytu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich prawa do codziennych zajęć na świeżym powietrzu.