Zawartość

Podstawy prawne Kajowego Mechanizmu Prewencji

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U.2001, Nr 14, poz. 147
2007-03-15 zm. Dz.U.2006.218.1592 art. 33(a)
2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 3
2011-01-01 zm. Dz.U.2010.254.1700 art. 26
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 90
2011-08-31 zm. Dz.U. 2011.168.1004 art. 1
2011-10-30 zm. wyn. z Dz.U. 2010.202.1343 pkt 1
2011-11-18 zm. Dz.U.2011.222.1320 art. 1

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1253)

    W dniu 18 grudnia 2002 r. w Nowym Jorku został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, w następującym brzmieniu:

    UZASADNIENIE

    Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r. rezolucją 57/199 podczas 57. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

    Protokół podlega ratyfikacji przez każde państwo, które ratyfikowało lub przystąpiło do Konwencji, oraz jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa, które ratyfikowało bądź przystąpiło do Konwencji (art. 27). 

    Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Magdalena Chmielak uczestniczyła w seminarium: „Publiczny monitoring miejsc pozbawienia wolności: doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej”, które odbyło się w Ankarze. Organizatorem spotkania była Komisja Europejska.