Zawartość

Podstawy prawne Kajowego Mechanizmu Prewencji

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U.2001, Nr 14, poz. 147
2007-03-15 zm. Dz.U.2006.218.1592 art. 33(a)
2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 3
2011-01-01 zm. Dz.U.2010.254.1700 art. 26
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 90
2011-08-31 zm. Dz.U. 2011.168.1004 art. 1
2011-10-30 zm. wyn. z Dz.U. 2010.202.1343 pkt 1
2011-11-18 zm. Dz.U.2011.222.1320 art. 1

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1253)

  W dniu 18 grudnia 2002 r. w Nowym Jorku został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, w następującym brzmieniu:

  UZASADNIENIE

  Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r. rezolucją 57/199 podczas 57. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji” Magdalena Chmielak uczestniczyła w seminarium: „Publiczny monitoring miejsc pozbawienia wolności: doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej”, które odbyło się w Ankarze. Organizatorem spotkania była Komisja Europejska.

  Sala w więzieniu

  Nelson Mandela, wieloletni więzień i bojownik o prawa człowieka, mawiał: "nikt prawdziwie nie pozna narodu, dopóki nie zobaczy jego więzień".

  7 października 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję Standardy ONZ Minimum Traktowania Więźniów  tzw. Reguły Nelsona Mandeli. Przyjęty dokument jest zaktualizowaną wersją Wzorcowych Reguł ONZ Traktowania Więźniów z 1955 r.  Jego zasadniczym celem jest poprawienie sytuacji więźniów na świecie.