II Kongres Praw Obywatelskich 14-15 grudnia 2018

Data: 
2018-12-14 09:30 to 2018-12-15 17:30
Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiajmy!

Dziękujemy za rejestrację na Kongres. Dziś ona już nie działa, ale dzięki wyrażonej przez Państwa zgodzie na kontakt będziemy mogli przesyłać informacje dotyczące Kongresu i jego rekomendacji
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia i inne ważne informacje związane z Kongresem

UWAGA,


Panele na siebie zachodzą. Prosimy wybierać je z rozwagą, by nie blokować miejsca innym chętnym
Jeśli zmienią się Państwu plany i nie będziecie mogli przyjść na Kongres mimo zgloszenia, prosimy dać nam znać pod adresem kongres@brpo.gov.pl

Kongres pracuje na 43 sesjach i warsztatach. Każde z tych wydarzeń ma numer, by ułatwić korzystanie z Programu KongresuSesje i warsztaty organizowane są w czterech blokach tematycznych
  • Blok A. Kryzys praworządności w Polsce
  • Blok B – Równość – lekcja z historii
  • Blok C – Biorąc prawo poważnie
  • Blok D – Efektywność wymiaru sprawiedliwości

14 grudnia, piątek, dzień pierwszy Kongresu

1. Otwarcie, wystąpienia wprowadzające, 10-11:30, AUDYTORIUM

Godz. 12.00 – 13.30, audytorium

2. Co zrobiliśmy z naszą niepodległością? Od Konstytucji Marcowej z 1921 do Konstytucji kwietniowej 1997 (BLOK A, Sesja główna 2)

Godz. 11.40 – 14.10, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 2

3. Polityka państwa wobec mniejszości – potrzeby zmian (BLOK B, sesja 3)
4. Pisanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (BLOK A, warsztat 4)
5. Wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości (BLOK C, sesja 5)
6. Wybór sędziów i jego wpływ na niezawisłość sędziów (BLOK D, sesja 6)
MIEJSCA ZAJĘTE
7. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (warsztaty dla sędziów i adwokatów, BLOK A, warsztat 7)

14.30 – 16.00, AUDYTORIUM

8. Nacjonalizm, patriotyzm, tożsamość konstytucyjna i prawa człowieka (BLOK B, sesja główna 8)

14.10 – 15.40, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 8

9. Sprawiedliwość konstytucyjna po kryzysie konstytucyjnym (BLOK A, sesja 9)
10. Komunikacja działań w zakresie praw człowieka z wykorzystaniem mediów społecznościowych i innych narzędzi (BLOK C, warsztat 10)
11. Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka (BLOK C, Sesja 11)
12. Pomiar skuteczności wymiaru sprawiedliwości: metody i wdrażanie (BLOK D, Sesja 12)
13. Jak uczyć o historii i prawach człowieka (BLOK B, warsztat 13)

Godz. 16.30 – 18.00, AUDYTORIUM

14. Polska jako państwo wolne od tortur (BLOK C, sesja główna 14)

16.10 – 17.40, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 12

15. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w obronie praworządności w Polsce (BLOK A, Sesja 15)
16. #MeToo – rok później (BLOK B, sesja 16)
17. Wolność zgromadzeń – odpowiedzialność funkcjonariuszy policji i przedstawicieli administracji (BLOK C, warsztat 17)
18. Konieczne zmiany w systemie biegłych sądowych (BLOK D, sesja 18)
19. Warsztat: Symulacja procesu sądowego (sesja 19)

15 grudnia, sobota, DZIEŃ DRUGI KONGRESU

20. Wymiar sprawiedliwości – najmniej zreformowana władza? Od diagnozy do prawdziwej reformy (BLOK D, sesja główna 20, godz. 9:30)

9.00 – 10.30, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 20

21. Prawo do edukacji seksualnej (BLOK C, Sesja 21)
22. Warsztat: Międzynarodowe standardy monitorowania wyborów (BLOK A, warsztat 22)
23. Prokurator jako gwarant interesu publicznego. Praktyka a rzeczywistość (BLOK A, sesja 23)
24. Bezdomność jako wyzwanie dla samorządów lokalnych (BLOK C, sesja 24)
25. Warsztat: "Wyłącz ego. Zrozum drugiego” - warsztat dialogu (Warsztat 25)

11.30 – 13.00, AUDYTORIUM

26. Kurcząca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego i dyskursu publicznego w Polsce (BLOK A, Sesja Główna 26)

11.00 – 12.30, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 26

27. Prawa osób LGBT w Polsce. Ostatnie zmiany i strategia na przyszłość (BLOK B, Sesja 27)
28. Przestępstwa motywowane nienawiścią (BLOK B, warsztat 28)
29. Kontrowersje wokół ustawy o IPN – lekcja na przyszłość (BLOK B, sesja 29)
30. Nowe technologie w działaniu wymiaru sprawiedliwości (BLOK D, sesja 30)
31. Bezpieczeństwo dziennikarzy (BLOK A, warsztat 31)

14.00 – 15.30, AUDYTORIUM

32. Wzmocnienie pozycji kobiet we współczesnej Polsce – 100 lat po wywalczeniu praw wyborczych kobiet (BLOK B, sesja główna 32)

13.30 – 15.00, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 32

33. Nowe technologie, sztuczna inteligencja a prawa człowieka (BLOK C, sesja 33)
34. Używanie symboli w działaniach wokół praw człowieka (BLOK C, warsztat 34)
35. Skuteczność procedury europejskiego nakazu aresztowania wobec sprawy Celmer (BLOK A, sesja 35)
36. Osoby z niepełnosprawnościami w sądach i administracji publicznej (BLOK D, sesja 36)
37. Efektywne korzystanie z prawa dostępu do informacji publicznej w działaniach na rzecz praw człowieka (BLOK C, sesja 37)

16.00 – 17.30, AUDYTORIUM

38. Prawa człowieka oraz wyzwania wobec migracji (BLOK C, sesja główna 38)

15.30 – 17.00, SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ 38

39. Obywatel i policja (BLOK C, Warsztat 39)
40. Wybory, wolność wypowiedzi i media publiczne (BLOK A, sesja 40)
41. Rekomendacje Komitetu ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – co dalej? (BLOK B, Sesja 41)
42. Skuteczna kontrola sądowa nad tajnymi służbami lub carte blanche? (BLOK D, sesja 42)
43. Jak podejmować obywatelskie działania edukacyjne na temat sądów (BLOK D, Warsztat 43)

17.30 – 18.00, AUDYTORIUM

Zakończenie Kongresu
Dokonując rejestracji udziału w Drugim Kongresie Praw Obywatelskich przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale bez nich Biuro RPO nie może zarejestrować Pana/Pani udziału w Kongresie, ani przekazać informacji organizacyjnych.
Administratorem tych danych stanie się Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie.
Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres organizacji Kongresu, po tym czasie zostaną usunięte. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego (w skrócie RODO) w związku z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).
Wyrażoną w ten sposób zgodę może Pan/Pani w każdym momencie cofnąć, pod adresem: kongres@brpo.gov.pl, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem, ale jest jednoznaczne z wykreśleniem Pana/Pani z listy Uczestników oraz brakiem możliwości udziału w Kongresie. Przysługuje Panu/Pani prawo do informacji w zakresie operacji przetwarzania danych, a także sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz dostępu do nich, na zasadach określonych w RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz skorzystania z ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo.
W oparciu o tak zebrane dane osobowe, RPO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (przypisywania osób do konkretnej grupy). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W ograniczonym zakresie dostęp do nich mogą mieć podmioty z którymi współpracuje Biuro RPO np. obsługujące systemy teleinformatyczne, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych zasad.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem Biura lub elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.
Zgadzam się TAKŻE na informowanie mnie o innych inicjatywach Rzecznika Praw Obywatelskich