Wspólnie organizujemy Kongres Praw Obywatelskich - zadaj pytanie panelistom

Tu można zgłosić pytanie bez zapisywania się na panel (nie każdy przyjść może, pytać może każdy).

Zadbamy, by moderatorzy i paneliści dostali te pytania

Rozbudowane opisy paneli dostępne głównym serwisie Kongresu. Tam są też formularze rejestracyjne. UWAGA, warunkiem wejścia na panele jest REJESTRACJA.

Gorąco zachęcamy do zapoznawania się z opisami paneli. Będziemy tam dodawać materiały do dyskusji, linki i prezentacje. Można tam też przeczytać więcej o tym, kim są paneliści
Uczestnicy sesji otwarcia
 • Andrzej Duda, Prezydent RP
 • Nils Muiznieks, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy
 • Birgit van Hout, przedstawicielka na Europę Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ
 • Adam Bodnar
Tu się zarejestrujesz

Panel poświęcony historii instytucji oraz obecnej roli RPO w demokratycznym państwie prawnym.
 • Jaki z tego wylania się obraz praw człowieka w Polsce?
 • Jakie problemy społeczne przejawiają się we wnioskach obywateli?
 • Jakie rozwiązania potrzebne nam są, by skuteczniej chronić prawa człowieka w naszym kraju?
W panelu zabiorą głos Rzecznicy, o pracy śp. Tadeusza Zielińskiego opowie dyr. Lesław Nawacki z BRPO, zostaną też pokazane relacje z pracy śp. RPO Janusza Kochanowskiego.
Moderator: Jarosław Kuźniar, Onet Rano
Uczestnicy:
 • Prof. Ewa Łętowska
 • Prof. Andrzej Zoll
 • Prof. Adam Zieliński
 • Prof. Irena Lipowicz – on-line
 • Lesław Nawacki - o Tadeuszu Zielińskim
 • Adam Bodnar
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu Rzeczników
Kryzys ekonomiczny, terroryzm, rosnący radykalizm wywołują w społeczeństwach poczucie braku bezpieczeństwa i niepewności. Jednostka poddawana jest coraz silniejszej presji, której towarzyszy przekonanie o niedostatecznej ochronie jej praw zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Powstaje więc pytanie, czy istniejące instrumenty prawa międzynarodowego dotyczące ochrony praw człowieka, demokracji i rządów prawa są wystarczająco skuteczne, i czy standardy ochrony praw człowieka nie pozostają w próżni. Pytania te odnoszą się również do ochrony praw jednostki w systemie krajowym, a więc dotyczą tego, czy państwo w pełni realizuje międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka i czy tworzone w jego ramach rozwiązania prawne oraz instytucje skutecznie chronią prawa jednostki. Aby się o tym przekonać, musimy mieć sprawnie funkcjonujący system monitoringu zobowiązań prawno-międzynarodowych. Potrzebna jest też spójności działań organizacji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka.
Paneliści:
 • Emily O’Reilly, Europejski Ombudsman – video
 • Reinier van Zupthen – Ombudsman Holandii
 • Günther Kräuter – Sekretarz Generalny IOI
 • Anna Šabatová – Ombudsmanka Czech
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 2
Prawa człowieka mają charakter uniwersalny jednak rozumienie i zastosowanie podlega zmianie w czasie, jest zależne od wielu czynników politycznych, gospodarczych, społecznych a także pokoleniowych. Każda generacja współtworzy tę ideę, uczy się ją chronić jednocześnie wnosząc nowe wartości.
Moderator: Jakub Janiszewski, dziennikarz TOK FM
Uczestnicy:
 • Aleksandra Chudaś
 • Dr Leszek Jażdżewski – TBC
 • Danuta Przywara
 • Prof. Karol Modzelewski
 • Marian Turski
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 3
Organizacja współpracująca: Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Obniżenie świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom pełniącym służbę w PRL. W jej trakcie będzie możliwe zaprezentowanie stanowisk osób uczestniczących w przemianach ustrojowych państwa oraz tworzeniu demokratycznych służb mundurowych, argumentacji przemawiającej za obniżeniem świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom byłych służb ochrony państwa PRL oraz argumentacji przemawiającej za/przeciwko zgodności takich regulacji z Konstytucją. Będzie to także okazja do zaprezentowania działań RPO w tym zakresie (pierwsze odwołania powinny wówczas wpłynąć do sądów), a także pokazanie indywidualnych historii osób, które po 1990 roku służyły w RP.
Moderator: gen. Adam Rapacki
Uczestnicy:
 • Prof. Jan Widacki, b. Wiceminister Spraw Wewnętrznych
 • prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista
 • Andrzej Milczanowski
 • Henryk Majewski
 • Tomasz Oklejak
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 12
Jakich zmian wymaga polski wymiar sprawiedliwości?
Uczestnicy:
 • Sędzia Jarosław Gwizdak
 • Łukasz Bojarski - INPRIS
 • Bartosz Pilitowski – Prezes Fundacji Court Watch Polska
 • Sędzia Anna Korwin-Piotrowska
 • Maria Ejchart-Dubois
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 5
W którym miejscu jesteśmy w Polsce, jeśli chodzi o realizację praw kobiet? W jakich obszarach dochodzi do najbardziej drastycznych naruszeń praw kobiet? Co musi się zmienić – prawo czy praktyka?
Do tych kwestii będziemy odnosić się z kilku perspektyw - z perspektywy praw człowieka i organu równościowego oraz z punktu widzenia rządu, a także biorąc pod uwagę doświadczenia pracodawców, praktyków i adwokatów.
Uczestnicy:
 • Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania
 • Małgorzata Fuszara, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
 • adw. Grzegorz Wrona
 • Henryka Bochniarz, Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Tiina Kukkamaa-Bah – ODIHR
 • Monika "Pacyfka" Tichy - aktywistka, feministka, motocyklistka, sojuszniczka osób LGBT+
 • Elwira Borowiec
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 6
Celem panelu jest refleksja nad tym, czy mamy w Polsce do czynienia z faktyczną równowagą pomiędzy ochroną prawa własności a ochroną praw lokatorów.
Przez wiele lat orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – akcentując konieczność należytego zrównopważenia ochrony praw obu grup obywateli – właścicieli mieszkań i lokatorów, torowało drogę do zmniejszenia poprzedniego zakresu ochrony lokatora, zwłaszcza w zakresie podwyższania czynszu najmu oraz trwałości stosunku najmu celem zapewnienia efektywniejszej realizacji prawa własności.
Z drugiej strony, niezmienne jest stanowisko Trybunału, że eksmisja z mieszkania, bez zapewnienia rzeczywistej ochrony przed bezdomnością narusza godność człowieka i nie może być akceptowana.
Ostatnio słychać jednak coraz więcej głosów, że prawa lokatorów, zwłaszcza z uwagi na ich postrzeganie przez pryzmat nagannych działań tzw. czyścicieli kamienic, jest za daleko idąca i w skrajnych wypadkach prowadzi do pozbawienia właściciela prawa do dysponowania przedmiotem swojej własności. Być może zatem warto powrócić do dyskusji na temat zapewnienia właściwej równowagi w zakresie ochrony praw obu grup obywateli, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej zasadniczej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.

Moderatorka: dyr. Kamila Dołowska, Zespół Prawa Cywilnego, BRPO
Uczestnicy:
 • prof. Małgorzata Bednarek, Greenberg Traurig
 • mec. Rafał Dębowski
 • Robert Damski
 • dr Paweł Sławicki
 • Renata Krupa-Dąbrowska
 • mec Rafał Dębowski
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 7
Celem panelu jest wymiana doświadczeń przez różne instytucje zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz obywateli: Biuro RPO, przedstawicieli innych instytucji rzeczniczych, kliniki prawa, oraz samorządy zawodowe. Jednocześnie panel poświęcony zostanie refleksji nad zmianami w zakresie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Moderatorka: Wioletta Lewicka-Szostak, dyrektorka Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków, BRPO
Uczestnicy:
 • Prof. Małgorzata Król - kierowniczka samodzielnego Zakładu Polityki Prawa na WPiAi Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ryszard Ostrowski - wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Piotr Lewsko
 • Grzegorz Wiaderek
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 8
Europejska Konwencja Praw Człowieka postrzegana jest często jako „Prawo ostatniej szansy„. Poważne naruszenia dotyczące prawa i dysfunkcje instytucjonalne w Polsce powodują masowy napływ skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału. Sytuacja ta znacząco wpływa na skuteczność jego działania. System prawa krajowego i Europejska Konwencja to tzw. naczynia połączone .Czy skarga indywidualna jest więc skutecznym instrumentem w rękach obywateli? Czy orzecznictwo Europejskiego Trybunału wpływa na poprawę ich sytuacji? Wreszcie, czy zmiany dotyczące poprawy skuteczności działania Europejskiego Trybunału mają wpływ dostęp jednostki do europejskiego wymiaru sprawiedliwości .
Moderator:
Uczestnicy:
 • dr hab. Agnieszka Grzelak
 • Andrzej Drzemczewski
 • Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 9
Paneliści zajmą się analizą regulacji wspólnotowych i międzynarodowych zakładających możność realnego uczestnictwa organizacji społecznych i skarżenia rozstrzygnięć. Uczestnictwo to ma zaś kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i interesów społeczeństwa, które nie może być wyrażane przez interes indywidualny. Uczestnicy odniosą się do istotnych spraw, w które zaangażował się Rzecznik, tj: casus formy rozstrzygania o planach urządzenia lasu, nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Moderator: Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Uczestnicy:
 • dr hab. Marcin Stoczkiewicz, ClientEarth
 • Szymon Osowski, Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Artur Zalewski, Zespół Prawa Cywilnego BRPO
 • dr Mariusz Baran, UJ
 • Robert Stańko – prezes Stowarzyszenia Klub Przyrodników w Świebodzinie – organizacji bardzo aktywnie partycypującej w procedurach środowiskowych, w szczególności w procedurach związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 10
Organizacja współpracująca: Ogólnopolskie Porozumienie na rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie

Osoby chorujące psychicznie są jedną z najbardziej stygmatyzowanych grup, a tym samym narażone na wykluczenie i dyskryminację. Ruch samopomocy przeciwstawia się stygmatyzacji, wykluczeniu, dyskryminacji poprzez włączenie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego do walki o swoje prawa; prawa człowieka i obywatela.
Panel służy prezentacji działań dwóch centrów ruchu samopomocowego w Warszawie i na Pomorzu. Pokaże również znaczenie, które dla rozwoju ruchu miały warsztaty zorganizowane w BRPO dla osób z doświadczeniem. Uczestnicy tych warsztatów są aktywnymi członkami ruchu i będą uczestnikami Kongresu.

Uczestnicy:
 • Jacek Bednarzak
 • prof. Paweł Bronowski – APS
 • prof. Hubert Kaszyński
 • Piotr Harhaj – Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego,
 • Joanna Obiegałka
 • Anna Ocimek
 • Agnieszka Ejsmont
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 11
Prawa Człowieka są bardzo ważne w stosunkach międzynarodowych. Jednak niemniej ważne są w stosunkach międzyludzkich, dotyczą każdego z nas. W ciągle zmieniającej się rzeczywistości, zwłaszcza w sposobie komunikacji, istotna staje się edukacja na każdym etapie życia człowieka. Jakich metod używać, jakim językiem przekazywać ważne dla każdego z nas wartości? Jak ustalić wspólny system wartości; consensus, autorytety, inne metoda? Czy wiedza zdobyta przed laty, wystarcza nam przy podejmowaniu wyboru między dobrem a złem, zwłaszcza gdy dotyczy innych, mniejszości, słabszych? Co powinniśmy robić gdy na naszych oczach dzieje się krzywda, gdy łamane są prawa człowieka?

Moderator: Andrzej Stefański, BRPO
Uczestnicy:
 • Dr Łukasz Jurczyszyn
 • Krystyna Starczewska
 • Artur Kurasiński
 • Roman Kurkiewicz
 • Robert Ciupa
 • Natalia Zabielska – pedagog z Lęborska
 • ekspert ODIHR - TBC
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 4
Celem panelu jest analiza aktualnych wyzwań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego w kontekście ustaleń podjętych w czasie Kongresu Zdrowia Psychicznego w maju 2017 r. Rozważane będą także działania, które powinny być podjęte przez RPO w ciągu kolejnych 3 lat kadencji.
Moderator: Joanna Koczorowska, główna specjalistka w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO
Uczestnicy:
 • dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka - Fundacja eF kropka
 • Mariusz Panek – Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
 • dr hab. med Andrzej Cechnicki – kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej, Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 • prof. Jacek Wciórka – profesor medycyny, pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek PAN-u.
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 13
Organizacja współpracująca: Fundacja Rodzić po Ludzku

Opis: dostosowanie formularza zgody do specyfiki zabiegu i związanych z nim ryzyk; zgody blankietowe; „darowizny” pacjentów przekazywane w trakcie wykonywania zabiegu Uczestnicy:
 • Iwona Adamska-Sala - Fundacja Rodzić po ludzku
 • prof. dr hab. Dorota Karkowska - prof. Collegium Medicum UJ
 • dr Filip Dąbrowski - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 • przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 14
Przedmiotem panelu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są społeczne źródła rozmijania się teorii socjalnych praw człowieka i zasady solidarności społecznej, z praktyką relacji międzyludzkich związanych z pracą. Czy słowo „solidarność” nie stało się synonimem zjednoczenia pracowników przeciwko „czemuś” lub „komuś”, zamiast słowem oddających istotę wspólnotowości „nas wszystkich i dla nas wszystkich”. Czy problem dotyczy wyłącznie praktyki społecznej, czy też problem „solidarnością” mają także elity naukowe? Czy rozumiemy istotę i potencjał „solidarności” jako warunku realizacji praw socjalnych.
Moderator: Prof. Arkadiusz Sobczyk, UJ
Uczestnicy:
 • prof. Andrzej Leder z IFiS PAN
 • prof. Anna Musiała z UAM
 • prof. Jan Sowa z UJ
 • red. Rafał Woś, Polityka
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 15
Celem panelu jest analiza aktualnych, w świetle nowelizacji procedury karnej oraz jej kolejnych zmian, gwarancji procesowych oskarżonego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony i prawa dostępu do pomocy prawnej. Uczestnicy panelu rozważą znaczenie zasady równości broni w modelu postępowania karnego przyjętym po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, jej zagrożenia i ich skutki. Uczestnicy spróbują m. in. znaleźć odpowiedź na pytania jaka jest pozycja oskarżonego i oskarżyciela po zmianach, jakie istnieją w związku z tym zagrożenia dla rzetelnego procesu sądowego, prawa do obrony czy też dostępu do sądu, czy zasada równości broni może w pewnych przypadkach doznawać ograniczeń. Moderator: Ewa Ivanowa, Gazeta Wyborcza
Uczestnicy
 • Prof. dr hab. Stanisław Zabłocki, Sędzia SN – TBC
 • Adw. Jacek Dubois, ORA w Warszawie
 • Sędzia SN, dr hab. prof. UŁ Dariusz Świecki - Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, przewodniczący I Wydziału Zagadnień Prawnych
 • Krzysztof Parchimowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Lex Supeomnia
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 16
Organizacja współpracująca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Psychiczną

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają prawo do samostanowienia. Warunkiem autonomii decyzyjnej jest zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z ratyfikowaną i obowiązującą w Polsce Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, obowiązkiem państwa jest zagwarantowanie środków wsparcia w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych dla tych osób, które mogą tego potrzebować. Tymczasem w Polsce, jedyną stosowaną wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną instytucją dotyczącą zdolności do czynności prawnych jest ubezwłasnowolnienie. Mimo wielu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stanowisk Komitetu ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, a także wiodących organizacji międzynarodowych, w Polsce wciąż obowiązuje ubezwłasnowolnienie w kształcie z lat 60. ubiegłego wieku. Dlaczego tak trudno zmienić ubezwłasnowolnienie? Czy ubezwłasnowolnienie jest środkiem wsparcia? Jak wprowadzić w Polsce system wspieranego podejmowania decyzji? O tym porozmawiamy na panelu, który podsumuje toczącą się w Polsce od wielu lat dyskusję na temat potrzeby zmian ubezwłasnowolnienia.

Moderator: dr Krzysztof Kurowski – BRPO
Uczestnicy:
 • Henryk Walczewski
 • Prof. Roman Wieruszewski
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 17
Osoby starsze mają prawo decydowania o sobie i prawo do włączenia w społeczeństwo. Mogą wybrać życie w miejscu zamieszkania, mimo ograniczeń wynikających z zaawansowanego wieku. Potrzebują adekwatnego do ich potrzeb, elastycznego i udzielanego w sposób skoordynowany wsparcia. Model wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym pokazuje, jak można to osiągnąć.
Do katalogu podstawowych wartości, jakie stanowią aksjologiczne ramy modelu należą: godność, podmiotowość jednostki, wolność wyboru, wolność wyrażania pragnień (preferencji) i opinii, sprawiedliwość społeczna, równość (rozumiana jako przeciwieństwo dyskryminacji), solidarność.
Model opisuje obszary, dziedziny i przykładowe działania konieczne do jego wprowadzenia. Określa też zasadnicze warunki skutecznej realizacji. .
Komisja zaprosiła do współpracy ekspertów w projektowaniu usług publicznych, aby wspólnie z wybranymi samorządami tworzyć wzorcowe narzędzia do wdrażania modelu w praktyce lokalnej. W trakcie panelu przedstawione zostaną doświadczenia z dotychczasowych działa.
.
Moderator: Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych BRPO.
Uczestnicy: .
 • prof. Barbara Szatur-Jaworska,
 • prof. Piotr Błędowski - TBC
 • Beata Tokarz-Kamińska , Magdalena Wala - twórcy narzędzi do wdrażania modelu
 • Samorządowcy współpracujący przy wdrażaniu modelu: TBC
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 18
Organizacja współpracująca: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Podczas panelu przedstawione zostaną obecne wyzwania w działaniach organizacji społecznych aktywnych w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji: ataki fizyczne na biura, działaczy, ataki medialne, ogólne pogorszenie atmosfery wokół tematyki równego traktowania, utrudniona współpraca z administracją publiczną, włączanie się państwa (poprzez udział prokuratorów) w postępowania sądowe prowadzone przez organizacje, zwiększona liczba wpływających spraw. Dyskusja z panelistkami ma na celu zidentyfikowanie wspólnych pól zainteresowań, zasobów i kompetencji pomiędzy organizacjami antydyskryminacyjnymi a środowiskiem prawniczym i dobrych praktyk współdziałania tych dwóch środowisk; co każde ze środowisk może zaoferować drugiemu, tak, aby nie była to jedynie transakcja jednostronna (prawnicy na rzecz organizacji); możliwościami dalszego zacieśniania więzów pomiędzy organizacjami a środowiskiem prawniczym (w tym możliwe rozwiązania instytucjonalne w ramach samorządów prawniczych) i wyzwanie związane z tą współpracą.

moderatorka - r. pr. Karolina Kędziora, PTPA
Uczestnicy:
 • adw. Sylwia Gregorczyk - Abram - pełnomocniczka dziekana Warszawskiej Izby Adwokackiej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Mirosława Makuchowska, dyrektorka ds. rzecznictwa, wiceprezeska KPH
 • Marta Rawłuszko, socjolożka, badaczka społeczna zaangażowana w realizację badań dotyczących m.in. przemocy seksualnej mężczyzn przeciw kobietom
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 19
Zakres ochrony przyznany w drodze art. 32 Konstytucji RP, granice wolności sumienia i wolności gospodarczej, możliwość stosowania tzw. klauzuli sumienia przez prywatnych usługodawców, zakres pozytywnych obowiązków przedsiębiorców, środki ochrony prawnej.
Uczestnicy: .
 • prof. dr hab. Piotr Machnikowski,
 • sędzia Katarzyna Gonera
 • dr hab. Anna Zawidzka Łojek
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 20
Organizacja współpracująca: Kwartalnik „Więź” oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

W listopadzie 1977 r. w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej odbyła się pamiętna sesja „Chrześcijanie wobec praw człowieka” zorganizowana przez Tadeusza Mazowieckiego.
Po sesji ówczesny redaktor naczelny miesięcznika „Więź” otrzymał m.in. list od kard. Karola Wojtyły. „Chrześcijaństwo, które ze swych własnych źródeł czerpie przeświadczenie o szczególnej wartości człowieka, ma też szczególnie wiele powodów, aby stawać się rzecznikiem jego praw w różnych sytuacjach dziejowych” – pisał metropolita krakowski na pół roku przed konklawe z października 1978 r.. Podkreślił też, że świadomość chrześcijan „musi stawać się w tej dziedzinie coraz dojrzalsza”.
W czterdziestą rocznicę tamtego wydarzenia zapraszamy na specjalną sesję podczas I Kongresu Praw Obywatelskich, organizowanego przez rzecznika praw obywatelskich, dr. Adama Bodnara. Pragniemy poświęcić ją dzisiejszej postawie chrześcijan wobec kwestii praw człowieka. Co w ciągu tych czterech dekad zmieniło się w rozumieniu praw człowieka? Co zmieniło się w Kościele? Co zmieniło się w Kościele powszechnym – a co w Kościele w Polsce?

Uczestnicy:
 • Dominika Kozłowska
 • Andrzej Friszke
 • Aleksander Stępkowski
 • Tadeusz J. Zieliński
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 21
Znaczenie post-prawdy oraz tabloidyzacji. Rola programów interwencyjnych. Rozwój blogosfery oraz mediów społecznościowych.
Moderatorka: Agata Szczęśniak
Uczestnicy:
 • Łukasz Warzecha, Do Rzeczy
 • Justyna Kopińska
 • Przemysław Talkowski
 • Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - główna koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych, BRPO
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 22
Czy katalog praw lub wolności określonych w Konstytucji RP wymaga poszerzenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, jakie prawa lub wolności zasługują na nadanie im rangi konstytucyjnej?

Uczestnicy:
 • Prof. Zbigniew Szawarski
 • Dr Anna Śledzińska-Simon, WPAiE UWr
 • Prof. Mirosław Wyrzykowski, WPiA UW
 • Prof. Zdzisław Kędzia, WPiA UAM
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 23
Organizacja współpracująca: Fundacja Panoptykon
Dyskusja o możliwościach i zagrożeniach związanych z politycznym wykorzystaniem analizy danych zasługuje na poważne, merytoryczne potraktowanie. Bez uproszczeń i demagogii, w oparciu o dostępne badania oraz w odniesieniu do rzeczywistych praktyk rynkowych. W ramach sesji organizowanej przez Fundację Panoptykon przedstawimy podsumowanie dostępnych badań, zadamy pytania, które nadal pozostają bez odpowiedzi, i zaproponujemy rozwiązania, o których warto dalej dyskutować.
Celem takiego 'panelu' byłoby, z jednej strony, doinformowanie debaty publicznej, z drugiej - rozpoczęcie w naszym środowisku dyskusji na temat konkretnych rozwiązań regulacyjnych i działań edukacyjnych.

Tu się zarejestrujesz
Moderatorka: Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon
Uczestnicy:
 • Prof. ALK, dr hab. Agnieszka Grzelak - zastępczyni Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • dr hab. Paweł Waszkiewicz - prawnik specjalizujący się w tematach prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej czy metod inwigilacji
 • dr Barbara Grabowska-Moroz - Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Pytania do panelu nr 24
Jaka jest sytuacja osób bezdomnych przebywających poza granicami Polski? Czy są oni wystarczająco chronieni przed dyskryminacją i ksenofobią? Jakie są konsekwencje dla ochrony życia rodzinnego (rozwody, eurosieroctwo, alimenty, współpraca sądowa)? Czy służby konsularne wypełniają swoją rolę? Czy dobrze układa się współpraca w sprawach karnych i cywilnych?

Uczestnicy:
 • Ewa Sadowska, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
 • Kamilla Zagórska – Dyrektor Wydziału z Departmanecie Współpracy Międzynarodowej – Ministerstwo Sprawiedliwości (sprawy rodzinne)
 • Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 • Ryszard Majer - Senator RP
 • TBC
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 25
Organizacja współpracująca: Stowarzyszenie im. Prof. Hołdy

Uczestnicy:
 • Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram – Stowarzyszenie Prof. Hołdy
 • Sędzia Jarosław Gwizdak - Sędzia
 • Prof. Monika Płatek – Uniwersytet Warszawski
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 26
Organizacja współpracująca: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Założenia polityki migracyjnej w kontekście migracji uchodźczych, zasada solidarności w polityce migracyjnej UE, podejście ekonomiczne do zjawiska migracji w kontekście praw i wolności człowieka.
Moderator: Marcin Sośniak – Zespół Równego Traktowania, BRPO
Uczestnicy:
 • dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • dr hab. Maciej Duszczyk, Ośrodek Badań nam Migracjami UW
 • dr Karolina Majdzińska, Szkoła Główna Handlowa
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 27
Zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna). Kumulacja stresu, nadużywanie alkoholu, przemoc domowa, procedura debriefingowa, stereotypy. Współpraca w tym zakresie z organizacjami zrzeszającymi żołnierzy i funkcjonariuszy (w tym w szczególności weteranów), a także organizacjami lub instytucjami (np. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM) prowadzącymi terapie dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych.

Moderator: Tomasz Oklejak, Naczelnik Wydziału Praw Funkcjonariuszy BRPO
Uczestnicy:
 • Płk dr n. med. Radosław Tworus – cz.p.o. Kierownika Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM
 • Izabela Solarska, naczelniczka Wydziału Psychologów Policyjnych KGP
 • Płk Leszek Stępień, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
 • Ewa Sapieżyńska, ODIHR OSCE
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 28
Celem panelu jest omówienie wyzwań związanych z ochroną praw człowieka w kontekście rozwoju technologii medycznych. Wśród poruszonych przez prelegentów tematów znajdzie się problematyka ulepszania natury ludzkiej (CRISPR-Cas editing), konwergencji NBIC (nanotechnology, biology, information technology and cognitive science) czy medycyny spersonalizowanej. Prelegenci zastanowią się, czy w kontekście postępującej technologii medycznej, konieczne jest sformułowanie nowych praw człowieka.

Moderator: Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO
Uczestnicy:
 • dr Marta Soniewicka
 • prof. Oktawian Nawrot
 • prof. Krystian Jażdżewski
 • dr hab. Anna Wójcicka
 • prof. Joanna Haberko
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 29
Celem panelu będzie przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura RPO w kontekście pobytu w zakładach karnych albo aresztach śledczych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Omówione zostaną zasadnicze problemy systemowe związane z tym zagadnieniem.

Moderatorka: dr Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar BRPO
Uczestnicy:
 • prof. Barbara Stańdo-Kawecka, UJ
 • dr Maria Gordon, psycholożka
 • Krzysztof Olkowicz, BRPO
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 30
Organizacja współpracująca: Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna

Osoby które doznały tortur poza granicami naszego kraju ulegające procesowi wiktymizacji wtórnej, na skutek pobytu w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców.

Uczestnicy:
 • Maria Książak (MIH),
 • dr Jolanta Paruszkiewicz (psychiatra),
 • płk SG Andrzej Jakubaszek
 • Adam Chmura - prawnik, aplikant radcowski
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 31
Organizacja współpracująca:Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów w Sejnach, Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

Panel służy odnalezieniu odpowiedzi na pytanie jakiej gościnności potrzebujemy by sprostać wyzwaniom nowoczesnego społeczeństwa wielokulturowego.
Gościnność obecna jest w każdej kulturze i – chciałoby się – w każdym domu. W dobie globalizacji i kryzysu migracyjnego starożytna cnota ksene nieustannie wystawiana jest na próbę. Na ile tradycje religijne, państwowe i obywatelskie rezonują ze współczesnymi wyzwaniami gościnności? Czy potrzebujemy nowej tradycji a może prawa gościnności? Większość jest „opiekuńcza”, a mniejszość broni się przed asymilacją, jakimi zatem zasadami powinni kierować się Gospodarz i Gość by Inność nie wyzwalała niegościnności? Odpowiedzi szukać będziemy z perspektywy teologii, filozofii i praktyk kulturowych.

Uczestnicy:
 • Krzysztof Czyżewski
 • Prof. Agata Bielik-Robson
 • Jacek Dehnel
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 32
Organizacja współpracująca: Instytut Badań Strukturalnych
Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić. Procesy demograficzne już w najbliższych latach będą prowadzić zarówno do obniżenia wysokości przyznawanych emerytur, jak i możliwości finansowania rosnących wydatków emerytalnych. Równocześnie, wprowadzenie w systemie emerytalnym w ostatnich kilkunastu latach wielu zmian, a następnie odwrócenie części z nich, spowodowało, że zaufanie obywateli do systemu emerytalnego jest niskie. Rośnie napięcie pomiędzy możliwością zagwarantowania przez państwo godnych świadczeń, a obciążeniem dla budżetu państwa i obciążeniem podatkowym osób pracujących. W panelu zastanowimy się, jakie zmiany w systemie emerytalnym pozwoliłyby wyjść z tej patowej sytuacji. Jaką rolę powinien odegrać powszechny system emerytalny, a jaką tzw. trzeci filar. Jakie działania są niezbędne, by wydłużaniu karier zawodowych towarzyszyły wyższe dochody, wyższe emerytury i dłuższe życie w zdrowiu?

Moderatorka: Katarzyna Karpa-Świderek, TVN Biznes i Świat
Uczestnicy:
 • Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych
 • dr Kamila Bielawska, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański
 • dr Janina Petelczyc, Instytut Polityki Społecznej UW
 • dr Paweł Wojciechowski, ZUS
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 33
Organizacja współpracująca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Celem panelu jest dogmatyczna analiza dopuszczalności bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w sprawach karnych w oparciu o konkretne problemy, w szczególności w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych. W trakcie panelu poruszone zostaną m.in. takie tematy, jak: dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa, konfiskata rozszerzona, zaskarżalność postanowienia o ekshumacji zwłok, dopuszczalność i zasady prowadzenia kontroli operacyjnej. Argumenty przedstawione podczas dyskusji powinny posłużyć sędziom, prokuratorom i profesjonalnym pełnomocnikom podczas konkretnych spraw zawisłych przed sądami. Panel ma także na celu zidentyfikowanie ewentualnych trudności i ograniczeń bezpośredniego stosowania Konstytucji RP.

Uczestnicy:
 • Sędzia SN Stanisław Zabłocki – prezes Sądu Najwyższego, Izba Karna
 • prok. dr Małgorzata Seroczyńska – prokurator
 • prof. Małgorzata Wąsek-Wiadrek - członkini Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
 • prof. Andrzej Sakowicz - Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 34
Celem panelu jest zastanowienie się, czy w Polsce można całkowicie wyeliminować przypadki tortur. Jakie rozwiązania należy w tym zakresie przyjąć?
Uczestnicy panelu rozważą znaczenie prawa do adwokata, prawa do rzetelnego badania lekarskiego, prawa do powiadomienia osoby bliskiej o fakcie pozbawienia wolności, prawa do skargi. Omówione zostaną także mechanizmy odpowiedzialności odszkodowawczej.

Moderatorka: dyr. Justyna Lewandowska, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, BRPO
Uczestnicy:
 • Zbigniew Lasocik, IPSiR UW
 • adw. Mikołaj Pietrzak, ORA Warszawa
 • red. Wojciech Bojanowski, TVN
 • sędzia Igor Tuleja
Tu się zarejestrujesz
Pytania do panelu nr 35
Na ten mail przyjdzie potwierdzenie przyjęcia pytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby organizacji Pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich i komunikacji z uczestnikami.
Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji Kongresu i nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.
CAPTCHA
To pytanie jest do sprawdzania, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi. Rozwiąż to proste zadanie matematyczne i wprowadź wynik . Na przykład. dla 1 + 3 , wprowadź 4.
12 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.