Wspólnie ustalamy, jak zorganizować prace domowe

Data: 
2020-01-23 09:15
 
1 Start 2 Complete
Nazwa i adres szkoły
Imię Nazwisko
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia. Prosimy podawać dane służbowe
Prosimy opisać działania
Nieobowiązkowo
Administratorem przekazanych danych jest Rzecznik Praw Obywatelskich, z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700, INFOLINIA +48 800 676 676, https://www.rpo.gov.pl, dalej RPO.
Podane w formularzu dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. e RODO przez okres współpracy nad projektem #zadaNIEdomowe oraz w oparciu o zasady przechowywania obowiązujące Biuro RPO, wynikające z przepisów prawa. Dostęp do danych, o ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie mogą mieć podmioty, z którymi współpracuje RPO, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych zasad, np. pracownikom i współpracownikom RPO, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym działalność pocztową, a także umocowanym podmiotom na podstawie przepisów prawa, np. Policji.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania (przypisywania do grup osób o podobnych potrzebach, zainteresowaniach). Osobom, których dane RPO przetwarza, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się listownie na adres Biura RPO lub elektronicznie pod adresem: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.