Zawartość

Seria „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka” oraz innych publikacji RPO dotyczących przesłanek dyskryminacyjnych

Data: 
2017-12-27

Od roku 2011 Biuro RPO opublikowało 37 pozycji odnoszące się do zasady równego traktowania, w tym 4 pozycje odnoszące się do dwóch lub trzech przesłanek dyskryminacyjnych. Poniższy spis wyróżnia w podziale na przesłanki raporty przygotowane w oparciu o badania, publikacje przygotowane przez Komisje Ekspertów oraz inne Zespoły BRPO . Do tej pory ukazały się:

 • 23 raporty z serii Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka
 • 14 publikacji wydanych poza serią.

Publikacje zostały dodane jako załączniki pod niniejszą bibliografią

Wykaz publikacjji

Publikacje ogólne:

 • Równe traktowanie uczestników postępowań. Poradnik dla sędziów i prokuratorów, red. D. Pudzianowska, J. Jagura, Warszawa 2016.
 • Masz prawo do równego traktowania - także na rynku pracy i rynku usług – wyniki ogólnopolskiego reprezentatywnego badania dot. świadomości prawnej w zakresie równego traktowania. Ulotka. 2016 r.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność:

na podstawie badań antydyskryminacyjnych:

 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 8, Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 4.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 5, Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 13.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 8, Wsparcie osób chorujących psychicznie na rynku pracy. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 15.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2015, nr 5, Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 16.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 11, Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 • Biuletyn RPO 2016, nr 7, Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Analiza i zalecenia, Warszawa , nr serii 21.
 • Biuletyn RPO 2017, nr 5, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 22.
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.  

Pozostałe publikacje w serii:

 • Biuletyn RPO. Źródła 2011, nr 5, Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 1.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 7,  Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 3.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr  10, Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, nr serii 6.

Publikacje wydane poza serią dotyczące tej przesłanki dyskryminacji:

 • Raport RPO, Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki, Warszawa 2014.
 • Raport RPO, Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce, Warszawa 2014
 • Raport RPO, Edukacja głuchych, Warszawa 2014.
 • Raport Komisji ds. g/Głuchych przy RPO, Sytuacja osób głuchych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Raport RPO, Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014 roku, Warszawa 2015.
 • Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2012-2014, Warszawa 2015.
 • M. Załuska, Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla osób chorujących i ich rodzin, Warszawa 2015.
 • E. Jurgielewicz-Delegacz, Wypadki w komunikacji z udziałem osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne Praca nagrodzona w konkursie Rzecznika Praw Obywatelskich za najlepszą pracę doktorską  z dziedziny nauk prawnych  poświęconą wykluczeniu społecznemu w roku 2015, Warszawa 2017 r.
 • Monografia BRPO Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. red. naukowa: dr E. Dawidziuk, dr M. Mazur,  Warszawa 2017 r.
 • Raport z działalności RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami?, Warszawa 2017 r.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie narodowe i etniczne

 • Raporty na podstawie badań społecznych
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.

Pozostałe publikacje:

 • Biuletyn RPO. Źródła 2011, nr  4, Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 2.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 11, Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce, Warszawa, nr serii 7.
 • Raport RPO 2013, Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji, Warszawa, nr serii 12.
 • publikacje wydane poza serią w tej przesłance:
 • Raport RPO, Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mniejszości romskiej w województwie małopolskim, Warszawa 2014.

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek

 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 8, Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 4.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 4, Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 8.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 8, Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Warszawa, nr serii 10.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 •  Biuletyn RPO 2016, nr 8, Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego. Analiza i zalecenia. Warszawa, nr serii 20
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.  

Pozostałe publikacje (poza serią):

 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 9, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, nr serii 5.

publikacje wydane poza serią a dotycz ace tej przesłanki dyskryminacji

 • Raport RPO, Sytuacja osób chorych na Alzheimera w Polsce, Warszawa 2014.
 • Biuro RPO, O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady, Warszawa 2014. 
 • Poradnik RPO, Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom, Warszawa 2015.
 • Raport z działalności RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami?, Warszawa 2017 r.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć

 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2015, nr 7, Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 18.
 • Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

 • Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 7, Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 14.
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową

 • Biuletyn RPO 2016, nr 6, Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 19.

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na wyznanie

 • Biuletyn RPO. Źródła 2015, nr 6, Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 17.

Załączniki:

 1. Równe traktowanie uczestników postępowań. Poradnik dla sędziów i prokuratorów, red. D. Pudzianowska, J. Jagura, Warszawa 2016.
 2. Masz prawo do równego traktowania - także na rynku pracy i rynku usług – wyniki badania. Ulotka
 3. Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami
 4. RAPORT. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami - Buletyn RPO 2013 nr 7.pdf
 5. Wsparcie osób chorujących psychicznie na rynku pracy. Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 8.pdf
 6. Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami. Biuletyn RPO 2015 nr 5.pdf
 7. Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, Nr 9 Źródła.pdf
 8. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Biuletyn RPO 2016, nr 7.pdf
 9. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Biuletyn RPO 2017, nr 5.pdf
 10. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Biuletyn RPO 2017, nr 6.pdf
 11. Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Biuletyn RPO. Źródła 2011, nr 5.pdf
 12. Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami.pdf
 13. Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 10.pdf
 14. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki.pdf
 15. Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO (wyd.II).pdf
 16. Edukacja gluchych.pdf
 17. Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.pdf
 18. Raport RPO, Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014 roku, Warszawa 2015.pdf.pdf
 19. Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2015.pdf
 20. M. Załuska, Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla osób chorujących i ich rodzin, Warszawa 2015.pdf
 21. E. Jurgielewicz-Delegacz, Wypadki w komunikacji z udziałem osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne.pdf
 22. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych 2017.pdf
 23. Raport z działalności RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami?, Warszawa 2017 r.pdf
 24. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Biuletyn RPO 2017, nr 6.pdf
 25. Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością.pdf
 26. Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce. Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 11.pdf
 27. Raport RPO 2013, Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji, Warszawa, nr serii 12.pdf
 28. Raport RPO, Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mniejszości romskiej w województwie małopolskim, Warszawa 2014.pdf
 29. Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami
 30. Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia.pdf
 31. Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Biuletyn RPO 2013, Nr 8 Źródła.pdf
 32. RAPORT. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami - Buletyn RPO 2013 nr 7.pdf
 33. Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego.pdf
 34. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Biuletyn RPO 2017, nr 6.pdf
 35. Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje.Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 9.pdf
 36. Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom. Poradnik RPO_2015.pdf
 37. RAPORT Godzenie ról rodzinnych i zawodowych - Biuletyn RPO 2015 nr 7.pdf
 38. Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową. Analiza i zalecenia. Biuletyn RPO 2016, nr 6.pdf
 39. Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki.pdf
 40. Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej. Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka nr 14, Warszawa 2014 r.pdf
 41. Obsługa osób głuchych i głuchoniemych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia. Biuro RPO, Zasada równego traktowania - prawo i praktyka Warszawa, 2014.pdf

Galeria

 • Dwa różne ciężary równoważą się

  Równość