Zawartość

Adresaci Akcji “Za starość naszą i waszą!” – struktury ONZ

Data: 
2016-07-11

Państwa ONZ – w tym Polska – przyjęły w Madrycie w 2002 r. Deklarację Polityczną i Międzynarodowy Plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw, 2002 r.

Deklaracja Polityczna Art. 4

„Podkreślamy, że w celu uzupełnienia krajowych wysiłków na rzecz pełnego wdrożenia międzynarodowego planu działania w kwestii starzenia się społeczeństw (2002), niezbędne jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej.  Dlatego zachęcamy społeczność międzynarodową do dalszego promowania współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.”

Instytucje ONZ zaangażowane w ochronę praw osób starszych – adresaci naszej opinii w sprawie Konwencji o prawach osób starszych:

  1. Zgromadzenie Generalne ONZ  powołało w 2010 r. grupę roboczą ds. starzenia się (ang.  Open-Ended Working Group on Ageing), której w 2012 r. powierzyło zadanie przygotowania międzynarodowego aktu prawnego chroniącego prawa osób starszych. Spotkania grupy odbywają się raz na rok w Nowym Jorku. 7 sesja przewidziana jest na grudzień 2016 r. Grupa podejmuje tematy w wymiarze globalnym (rezolucje dostępne są m.in. w jęz. angielskim, francuskim i rosyjskim).
  2. Przy Sekretariacie ONZ funkcjonuje Centralny Punkt ds. Starzenia (Focal Point on Ageing), stanowiący część Wydziału Polityki Socjalnej i Rozwoju, który znajduje się w strukturze Departamentu ds. Społecznych i Ekonomicznych ONZ (DESA). Zadaniem Centralnego Punktu ds. Starzenia jest promowanie rozwiązań wdrażających Plan Madrycki oraz zaangażowanie w wymianę informacji i dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. 
  3. ONZ ma możliwość powoływania w konkretnych tematach niezależnych ekspertów. W 2014 r. Rada ds. Praw Człowieka ONZ powołała Niezależnego Eksperta ds. przestrzegania praw człowieka względem osób starszych. Funkcję tę pełni Pani Rosa Kornfeld-Matte . We wrześniu br. powinien ukazać się raport Niezależnego Eksperta nt. stanu wdrożenia Planu Madryckiego na poziomie państw narodowych.    
  4. UNECE  Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (United Nations Economic Commission for Europe) to jedna z 5 regionalnych komisji ONZ ds. ekonomicznych i społecznych, funkcjonujących od 1947 r. Jej mandat odnosi się do spraw społecznych i ekonomicznych na obszarze Europy. W strukturach UNECE podejmowany jest również temat starzenia się, powstała także grupa robocza w tym obszarze. Do istotnych efektów pracy UNECE należy zaliczyć promocję Wskaźnika Aktywnego Starzenia się (Active Ageing Index), przedstawiający potencjał dla aktywnego i zdrowego starzenia się mieszkańców 28 państw Unii Europejskiej ( W 2014 r. Polska zajęła przedostatnie miejsce w tym rankingu).  Obecnie polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje odpowiedź na kwestionariusz przesłany przez grupę roboczą ds. starzenia się działającą przy UNECE.

Galeria

  • Logo kampanii: pomarańczowy napis na białym tle
    Za starośc naszą i waszą