Zawartość

Centrum Seniora - Program edukacji osób po 60. roku życia w Białymstoku

Data: 
2015-10-05
Położenie: 
  • Białystok
    Polska

Wykonawca:

Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Białystok

Dziedzina działań:

Obszarem działania projektu była edukacja o tematyce prozdrowotnej i prowadzenie działalności wolontariackiej. Dużą uwagę zwracano na integrację osób starszych i podejmowanie przez nich aktywności w swoim lokalnym środowisku.

Geneza przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie Akademia plus 50 od początku swego istnienia zajmuje się kwestią szerokorozumianej aktywizacji osób po 50. roku życia. W miarę prowadzonych działań i nabywania doświadczenia w tej materii, obserwowaliśmy i obserwujemy dobroczynny wpływ, jaki proponowane przez nas formy aktywizujące wywierają  na uczestnikach. Należy podkreślić, że udział osób starszych, czy to w warsztatach, czy w zajęciach aktywizacji ruchowej, czy nauki języków obcych, ma wpływ na ich życie osobiste poprzez zawieranie nowych znajomości i przyjaźni lub odkrywanie nowych pasji.

W tym kontekście było tylko kwestią czasu podjęcie decyzji o szerszym wyjściu z naszą ofertą do  starszych mieszkańców Białegostoku i utworzeniu w naszym mieście nieistniejącego do tej pory Centrum Seniora.

Duże zainteresowanie seniorów ofertą projektową potwierdziło, po pierwsze nasze kompetencje w zakresie organizowania działań dla seniorów, a po drugie potrzebę utworzenia Centrum Seniora, które swoją działalnością obejmie wszystkich zainteresowanych seniorów jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Stąd pomysł na to, by zajęcia organizować w klubach osiedlowych i motywować ich personel w kierunku  szerokiego otwarcia się na potrzeby seniorów.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt zakładał stworzenie w Białymstoku Centrum Seniora oraz zrealizowanie programu edukacji nieformalnej i aktywizacji osób powyżej 60 roku życia poprzez organizowanie zajęć w klubach osiedlowych na terenie miasta. Centrum Seniora proponowało cztery podstawowe formy aktywności:

  • szkolenie otwarte dla osób po 60. roku życia,
  • informacja dla seniorów,
  • zajęcia aktywizujące ciało i umysł,
  • edukacja prozdrowotna.

Zadaniem Centrum Seniora było organizowanie zajęć przewidzianych w projekcie, nawiązywanie kontaktów z klubami osiedlowymi oraz administracją osiedli i za ich pośrednictwem docieranie z informacją o ofercie do seniorów, przygotowywanie i kolportaż materiałów promocyjnych, rekrutacja uczestników itp. Ponieważ istniała i nadal istnieje wyraźna potrzeba aktywizacji osób starszych, Centrum pozyskiwało informacje o działaniach innych organizacji i instytucji na rzecz seniorów, ich ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych i przekazywało je zainteresowanym seniorom za pośrednictwem klubów i stworzonej strony internetowej oraz w siedzibie i w trakcie zajęć edukacyjnych. Centrum Seniora pozyskiwało również informacje zwrotne (ankiety) od seniorów na temat ich potrzeb edukacyjnych oraz przygotowało propozycje rozszerzenia oferty na kolejny okres działania.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotej Księgi za:

Projekt „Centrum Seniora - Program edukacji osób po 60. roku życia w Białymstoku” wyróżniony został wpisaniem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za kompleksowy sposób angażowania i aktywizacji osób starszych. Wypełnił on lukę, tworząc miejsca spotkań seniorów, gdzie realizowanych może być szereg działań skierowanych do tej grupy. Jego atutem jest partnerski charakter prowadzonych działań i współpraca z innymi instytucjami, zwłaszcza publicznymi.

Galeria zdjęć:

http://plus50.org.pl/galeria/

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa przedsięwzięcia:

www.cs.bialystok.pl

Mapka miejsc:

Dane kontaktowe z wykonawcą:

Stowarzyszenie Akademia Plus 50

15-668 Białystok

ul. Upalna 24/11

Galeria

  • Dworzec kolejowy
    Białystok