Zawartość

Czy przepisy pozwalające wyprosić obywateli z posiedzenia komisji rewizyjnej w Witnicy są w porządku?

Data: 
2016-08-05
Położenie: 
  • Witnica
    Polska

Statut Miasta i Gminy Witnica stanowi, że „W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby”. Na tej podstawie z posiedzenia komisji wyproszono urzędników i mieszkańców gminy.

O sprawie Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu dowiedział się z informacji prasowej. Wie jednak, że podobnie brzmiące przepisy były podważane przez sądy administracyjne, m. in. WSA w Łodzi (uzasadnienie wyroku z dnia 8.05.2014, I SA/Łd 6/14). Dlatego Pełnomocnik podjął z urzędu tę sprawę, żeby zbadać zgodność uchwały z aktami wyższego rzędu, w tym art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

Pełnomocnik wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy o wyjaśnienia.

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych