Zawartość

Wystąpienie do DGSW ws. przestrzegania praw osadzonych osób z niepełnosprawnościami

Data: 
2015-12-07

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje w wystąpieniu na przypadek osoby tymczasowo aresztowanej o bardzo dużym stopniu niepełnosprawności. Na przykładzie tej sprawy można stwierdzić, że wiele cel dla osób niepełnosprawnych nadal nie jest przystosowanych do potrzeb tej grupy osadzonych.

Barierą dla korzystania z przysługujących im praw, takich jak prawo do widzeń, spacerów, czy ciepłych kąpieli, pozostaje także infrastruktura jednostek penitencjarnych. Służba Więzienna nie czyni zaś wystarczających wysiłków, aby ten stan rzeczy zmienić. Nie został rozwiązany również problem zapewnienia osobom ze znaczną niepełnosprawnością, pozbawionym wolności, całodobowej opieki i pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Rozwiązanie tej kwestii wiąże się z wieloma trudnościami, jednak w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydaje się obowiązkiem jednostki penitencjarnej. Ponadto Rzecznik postuluje w wystąpieniu, aby w razie wątpliwości dotyczących możliwości dalszego przebywania osadzonego w danej jednostce czy w ogóle w warunkach izolacji penitencjarnej, Służba Więzienna zwracała się do sędziego penitencjarnego sprawującego nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Galeria

  • Człowiek na wózku
    Niepełnosprawne prawo