Zawartość

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. terminów zaskarżenia aktów prawa miejscowego

Data: 
2016-03-09

Osoby uprawnione do zaskarżenia uchwały lub zarządzenia podjętego przez organ gminy lub przepisu aktu prawa miejscowego wydanego przez organ samorządu województwa często kierują skargę do sądu administracyjnego po terminie. Jak wynika z licznych spraw badanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich źródłem problemu są niejednoznaczne uregulowania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie województwa.

Zastrzeżenia Rzecznika budzi fakt, że przepisy te nie określają terminu do wniesienia skargi, a także nie precyzują, czy i w jakim zakresie organy udzielające odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa mają obowiązek poinformować o przysługującym prawie do sądu. Termin do wnoszenia wspomnianych skarg określony został w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednak osoby wzywające organ do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli działają bez profesjonalnego pełnomocnika, są przekonane, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie województwa w sposób wyczerpujący regulują przesłanki do wniesienia skargi. Skoro przepisy tych ustaw nie przewidują terminu na wniesienie skargi, zainteresowani uważają, że termin taki nie został przewidziany.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie województwa powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, aby obywatele mogli zrealizować swoje prawo do sądu i nie ponosili szkody z powodu nieznajomości prawa.

Galeria

  • Odważniki
    Ciężary, obciążenia finansowe