Zawartość

Do MRiRW ws. realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data: 
2015-12-23
słowa kluczowe: 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli o wykorzystaniu środków publicznych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wynika, że środki publiczne przeznaczone na realizację działań osi Leader zostały wykorzystane właściwie i zgodnie z przeznaczeniem.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące realizacji osi Leader polegały przede wszystkim na nieprzestrzeganiu terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, a także naruszaniu zasady bezstronności przy wyborze projektów do realizacji. Wątpliwości NIK wzbudziła także działalność lokalnych grup działania, które w wielu przypadkach nieprawidłowo informowały wnioskodawców o dokonanej ocenie wniosków. Całokształt uchybień przedstawionych przez NIK wskazywał na brak wyczerpującej regulacji prawnej w omawianym zakresie. Skomplikowana procedura prowadzenia postępowań w sprawie przyznania pomocy nie sprzyjała efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych na ten cel. Przede wszystkim w ocenie NIK należało uprościć oraz doprecyzować przepisy dotyczące kryteriów wyboru projektów do realizacji, a także sprecyzować procedurę rozpatrywania wniosków w ramach osi Leader. Zdaniem NIK należało również wprowadzić instrumenty, które poprawią współpracę lokalnych grup działania z organami samorządu terytorialnego, a także poprawić działania informacyjno-promocyjne wśród społeczności lokalnej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji na temat planowanych działań resortu mających rozwiązać problemy poruszone przez NIK.

 

Galeria

  • Kłosy jęczmienia

    Sprawy rolników