Godło RP

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. dostępu więźniów do informacji publicznych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej

Data: 
2016-02-08
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań legislacyjnych, które uregulują prawo osadzonych do korzystania ze stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, a także umożliwią faktyczną realizację tego prawa. Problem dostępu więźniów do informacji publicznych zawartych w BIP poruszany jest od kilku lat w wystąpieniach, a także w raportach Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji.

W praktyce jednostki penitencjarne udostępniają wybrane strony BIP, m.in. Służby Więziennej, Ministra Sprawiedliwości, czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej nie musi obejmować wszystkich stron internetowych BIP, jednak w ocenie Rzecznika, prawo dostępu więźniów do Biuletynu Informacji Publicznej powinno być wyraźnie wskazane w przepisach kodeksu karnego wykonawczego. Realizacja tego prawa mogłaby następować po zgłoszeniu do dyrektora jednostki penitencjarnej chęci korzystania z konkretnej strony BIP.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie Kalda v. Estonia, dotyczącej skargi więźnia na odmowę dostępu do informacji prawnych opublikowanych na wybranych stronach internetowych, prowadzonych przez instytucje publiczne. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia przepisu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który stanowi o wolności wyrażania opinii. Państwa Strony Konwencji nie są zobowiązane do zapewnienia więźniom dostępu do Internetu, jednak muszą podać powody odmowy dostępu do określonych stron internetowych. W sprawie Kalda v. Estonia przyczyny odmowy, tj. względy bezpieczeństwa i koszty, nie były wystarczające dla usprawiedliwienia ingerencji w prawo do informacji. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko innym państwom nie są dla Polski wiążące, ale powinny być traktowane jako rekomendacje.

  • Laptop i książka
    Informacja publiczna