Zawartość

Do MZ ws. wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. klauzuli sumienia

Data: 
2015-10-12
słowa kluczowe: 

W wyroku z dnia 7 października Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 12/14) stwierdził niezgodność art. 39 zdanie pierwsze ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty  z Konstytucją.  Tym samym z dniem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego brak będzie podmiotu zobowiązanego do wskazania pacjentowi, któremu lekarz powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania określonego świadczenia, realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Brak omawianego mechanizmu stwarza realne zagrożenie możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego oraz narusza konstytucyjne prawo jednostki do ochrony zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o podjęcie pilnych działań legislacyjnych.

Galeria

  • Grafika: trzy czerwone krzyże, jeden pusty w środku
    Klauzula sumienia