Zawartość

Do Prezesa KRK ws. prawa komorników do rzetelnego procesu sądowego w postępowaniach dyscyplinarnych

Data: 
2016-02-18

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Krajowej Rady Komorniczej o przedstawienie stanowiska, czy przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego komorników w wystarczający sposób gwarantują prawo do rzetelnego procesu. Kwestia ta była już tematem wystąpienia z 30 czerwca 2015 r. do Ministra Sprawiedliwości, z uwagi na skargi kierowane do Rzecznika. Wątpliwości budzi fakt, że sądem właściwym do rozpoznania odwołania wniesionego przez komornika jest sąd okręgowy, nad którym zwierzchni nadzór sprawuje jeden z wnioskodawców postępowania dyscyplinarnego, czyli prezes sądu okręgowego. W ocenie RPO przyjęte rozwiązanie może naruszać prawo komornika do bezstronnego i rzetelnego postępowania odwoławczego.

Galeria

  • Sto zł tychi karta platnicza w kieszeni spodni
    Sprawy z komornikiem