Zawartość

Do PRM ws. wykonania wyroku TK dotyczącego opiekunów osób niepełnosprawnych

Data: 
2015-05-18

W związku z licznymi pismami kierowanymi do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz kolejnym protestem zorganizowanym przez opiekunów osób z niepełnosprawnością, Rzecznik prosi o objęcie szczególnym nadzorem procesu legislacyjnego związanego z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13.

W wyroku tym Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią określonego wieku ze względu na moment powstania niepełnosprawności. W uzasadnieniu Trybunał wskazał, że wykonanie orzeczenia wymaga podjęcia bezzwłocznych działań ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją RP, a więc równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

W ocenie opiekunów podjęcie prac legislacyjnych nastąpiło z opóźnieniem, a ich przedłużanie wywołuje dodatkowe napięcia społeczne. Zdaniem Rzecznika konieczne jest przyspieszenie prac w omawianym zakresie tym bardziej, że dochodzi do rozbieżności w orzecznictwie sądowo-administracyjnym w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu pełnoletności. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Galeria

  • Zwalone drzewa blokują przejście
    Niepełnosprawne państwo