Zawartość

Do Sekretarza Stanu ds. europejskich w MSZ ws. procesu wdrażania prawa UE do prawa krajowego

Data: 
2016-01-21
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie kierował wystąpienia zarówno do Prezesa Rady Ministrów, jak i właściwych ministrów, zwracając uwagę na nieterminową bądź nieprawidłową transpozycję przepisów prawa europejskiego do polskiego porządku prawnego, za każdym razem podkreślając znaczenie właściwej implementacji prawa unijnego dla poszanowania praw człowieka i obywatela.

Dlatego zaniepokojenie Rzecznika budzą informacje, z których wynika, że Polska jest jednym z państw członkowskich UE mającym największe opóźnienia we wdrażaniu prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego. Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana m.in. do wprowadzania rozwiązań legislacyjnych, które będą gwarantować realną możliwość skorzystania z praw wynikających z aktów prawnych UE. Tymczasem wzrosła liczba postępowań przeciwko Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE z tytułu niewdrożenia lub nieprawidłowego wdrożenia aktów prawa europejskiego. Komisja Europejska skierowała w 2015 r. do Polski ponad 20 wezwań do usunięcia uchybień, a także 15 uzasadnionych opinii, czyli podjęła kroki poprzedzające przekazanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto Polska ma obecnie najwyższy w Unii wskaźnik wadliwie implementowanych dyrektyw.

Z działań podejmowanych przez RPO wynika, że źródłem części nieprawidłowości w zakresie ochrony praw i wolności obywateli jest nieterminowa lub nieprawidłowa implementacja dyrektyw UE bądź niezagwarantowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających korzystanie z gwarancji przewidzianych w rozporządzeniach unijnych. Podstawową kwestią, która wymaga poprawy, jest opieszałość prac legislacyjnych zmierzających do implementacji dyrektyw, które nie są bezpośrednio stosowane w krajowym porządku prawnym. Rzecznik podkreśla również, że informacje dotyczące stanu implementacji prawa UE powinny być publicznie dostępne w przejrzysty sposób. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu usprawnienia procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, a także wskazanie przyczyn zaistniałych opóźnień i braków w implementacji aktów prawa unijnego.

Galeria

  • Flaga polska i unijna - za nią młodzież
    Spotkanie RPO w LO w Gryficach, 20.09.2017, fot. Marcin Kluczek