Zawartość

Dofinansowanie szkoleń języka migowego

Data: 
2013-01-07

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie systemu dofinansowania szkoleń polskiego języka migowego

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, a także członkowie ich rodzin oraz osoby mające stały kontakt z osobami uprawnionymi, mogą korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych. Koszt szkolenia może zostać dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponad 70% wniosków dotyczy nauki systemu językowo-migowego, mimo że większość osób niesłyszących posługuje się polskim językiem migowym. Dużym problemem w Polsce jest częstsza znajomość systemu językowo-migowego niż polskiego języka migowego wśród nauczycieli niesłyszących dzieci, co stanowi barierę w osiągnięciu przez uczniów najwyższego możliwego poziomu wykształcenia. Polski język migowy jest naturalnym językiem osób Głuchych. Rzecznik od dawna postuluje wprowadzenie do podstawy programowej polskiego języka migowego oraz dwujęzycznej edukacji dzieci niesłyszących, gdzie pierwszym językiem byłby polski język migowy. Rzecznik nie neguje potrzeby finansowania kursów systemu językowo-migowego, jednak środki PFRON powinny być przeznaczane w większej części na szkolenia polskiego języka migowego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian w systemie dofinansowania szkoleń polskiego języka migowego, tak aby służył promowaniu znajomości polskiego języka migowego, a także zmian, które doprowadzą do organizacji większej ilości kursów polskiego języka migowego na poziomie, który po ukończeniu pozwala na podjęcie się wykonywania zadań związanych z profesjonalnym tłumaczeniem.