Godło RP

Dostęp więźniów do informacji publicznej – Minister odpowiada na postulat RPO

Data: 
2016-03-18

Rzecznik wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań legislacyjnych, które uregulują prawo osadzonych do korzystania ze stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, a także umożliwią faktyczną realizację tego prawa. W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie zgodził się z postulatem potrzeby dokonania odpowiednich zmian w tym zakresie. Muszą one jednak zostać poprzedzone analizą możliwości technicznych.

8 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości wystąpienie generalne w sprawie dostępu więźniów do informacji publicznej. Wskazał, że informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium nie muszą być udostępniane więźniom w wersji papierowej, a ci z kolei są pozbawieni – co do zasady – dostępu do stron BIP. Taka sytuacja może, zdaniem RPO, powodować naruszenie art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

W związku z tym Rzecznik zaproponował, aby udostępnić BIP osobom osadzonym w polskich więzieniach. W chwili obecnej jednostki penitencjarne udostępniają wybrane strony BIP, m.in. Służby Więziennej, Ministra Sprawiedliwości czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazał również, że ustawodawca powinien zagwarantować więźniom dostęp do BIP poprzez wyraźne wskazanie tego prawa w art. 102 kodeksu karnego wykonawczego. Realizacja tego prawa mogłaby następować po zgłoszeniu do dyrektora jednostki penitencjarnej chęci korzystania z konkretnej strony BIP, po uprzednim przygotowaniu takiej strony internetowej na konkretnym stanowisku komputerowym w jednostce penitencjarnej przez informatyków.

W odpowiedzi Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wskazał, że obecnie lista dostępnych stron nie obejmuje wszystkich stron BIP z powodów technicznych. Zgodził się z postulatem potrzeby dokonania odpowiednich zmian legislacyjnych w zakresie dostępu osób osadzonych w zakładach karnych do informacji publikowanych w BIP, gdyż nie ma uzasadnienia dla ograniczania tym osobom prawa do dostępu do informacji publicznej. Jednakże zmiany te muszą zostać poprzedzone analizą możliwości technicznych.

Justyna Róża Lewandowska – dyrektor Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”:

Każdy obywatel ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo dostępu do informacji publicznej, nie ma znaczenia czy jest osobą wolną czy pozbawioną wolności. Dlatego przyjęte obecnie rozwiązanie udostępniania niektórych stron BIP osobom osadzonym w jednostkach penitencjarnych musi zostać rozszerzone, a zwyczaj ten uregulowany w kodeksie karnym wykonawczym. Z uznaniem należy przyjąć stanowisko Ministra Sprawiedliwości, który podzielił argumenty przedstawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

  • Laptop i książka
    Informacja publiczna