Zawartość

Dyskryminacja i wykluczenie uchodźców w poszczególnych obszarach życia społecznego

Data: 
2014-02-06

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Cel badawczy wszystkich proponowanych tematów można określić jako podjęcie kroków (na podstawie gruntownej analizy zarówno obowiązującego prawa, jak i praktycznych sposobów jego realizacji), zmierzających do skutecznego przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji we wskazanych obszarach. Celem badań (uwzględniających również standardy międzynarodowe, w tym orzecznictwo międzynarodowych organów kontrolnych przestrzegania praw człowieka) powinno być wskazanie konkretnych postulatów zmian prawa i praktyki.


Uzasadnienie:
Uzasadnieniem badań podjętych w tym temacie jest utrzymujące się zjawisko marginalizacji uchodźców (w tym m.in. dyskryminacja dzieci uchodźców w obszarze edukacji), braku zagwarantowania ich uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym państwa. Zagadnienie to wiąże się również z problemem postaw ksenofobicznych i rasistowskich wobec uchodźców. Obecnie badania i działania dotyczące poprawy sytuacji uchodźców w Polsce koncentrują się przede wszystkim na kontroli warunków panujących w ośrodkach dla uchodźców, dlatego warto rozszerzyć je o proponowaną problematykę. Opisywana forma dyskryminacji ma bezsprzecznie wpływ na funkcjonowanie całej grupy, jaką tworzą uchodźcy, w tym w szczególności na ich dzieci, które powinny zyskać szanse na jak najlepsze funkcjonowanie w państwie i społeczeństwie, do którego trafili.


Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych