Zawartość

Dyskryminacja naukowców w starszym wieku w prawodawstwie i praktyce naukowej

Data: 
2014-02-12

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Określenie stopnia i zakresu dyskryminacji starszych naukowców oraz zbadanie rozdźwięku między prawodawstwem a praktyką.

Uzasadnienie:
W systemie polskiej nauki zauważalne są sygnały świadczące o elementach dyskryminacji ze względu na wiek. Np. ustawa o PAN stosuje granicę wieku wyłącznie do funkcji, których objęcie i wykonywanie wymaga nawiązania stosunku pracy (czytamy na przykład, że „członek krajowy Akademii, który ukończył 70. rok życia, otrzymuje status członka-seniora”, co oznacza, że może brać udział w pracach Akademii bez biernego prawa wyborczego w ramach funkcji, które są wykonywane na podstawie stosunku pracy, oraz nie może brać udziału w pracach rad kuratorów). Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada, że kandydatem na członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nie może być osoba, która ukończyła 70. rok życia. Także niezależna Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, największe pozabudżetowe źródło finansowania nauki, która promuje się hasłem „Wspierać najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi”, przy przyznawaniu subsydiów profesorskich kieruje się wiekiem i wyłącza z programu „Mistrz” osoby ponad 60-letnie. W połączeniu z zawężającą interpretacją litery prawa przepisy te oznaczają de facto wykluczenie całej, dużej grupy społecznej naukowców z ważnej sfery życia zawodowego.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji