Zawartość

Dyskryminacja uczniów ze względu na wysokość dochodów i status majątkowy ich rodziców

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:​
Dyskryminacja uczniów w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na wysokość dochodów i status majątkowy ich rodziców

Uzasadnienie:
Obok obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoły organizują dodatkowe, fakultatywne i z reguły odpłatne, zajęcia i imprezy ( w postaci wycieczek, kół zainteresowań, sekcji sportowych, obozów, wyjazdów do kin i teatrów, różnego rodzaju spotkań integracyjnych itp.). Znacząca część młodzieży nie korzysta z tej oferty, gdyż nie pozwalają na to zbyt niskie dochody jej rodziców. Już na starcie osoby te pozbawione są więc równych szans zdobycia satysfakcjonującego je wykształcenia, zwłaszcza w tych szkołach i uczelniach, które zapewniają odpowiedni poziom nauczania. W konsekwencji maleją ich szanse na uzyskanie w przyszłości pracy, co skazuje ich na korzystanie z pomocy socjalnej państwa, a w niektórych na popadanie w konflikty z prawem. Państwo zobowiązane bywa przeznaczać środki budżetowe na świadczenia socjalne, a często również na resocjalizację. Tego rodzaju wydatki są nieefektywne w porównaniu z wydatkami jakie można byłoby przeznaczyć na pomoc udzielaną uczniom z niezamożnych rodzin na wczesnym etapie edukacji. RPO powinien przeprowadzić badania na zaproponowany temat w celu ustalenia skali zjawiska i ewentualnego przekonania organów do tego powołanych, aby zjawisko to dostrzegły i mogły podjąć decyzje (w tym w zakresie rozdziału środków) zapobiegające mu w przyszłości.


Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa