Zawartość

Efekt spotkania regionalnego w woj. lubuskim. Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu dostępności do żywności z banków żywności

Data: 
2016-07-19
Położenie: 
  • Szprotawska 4
    Żagań
    Polska

Z informacji powziętych przez Rzecznika w trakcie spotkań regionalnych wynika, że ze wsparcia banków żywności mogą korzystać tylko osoby, których dochód nie przekracza określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Rozwiązanie takie uniemożliwia często pomoc osobom faktycznie znajdującym się w biedzie, jak np. osobom posiadającym małe gospodarstwa rolne, których dochód jest niewystarczający aby się utrzymać, ale skutecznie wyklucza te osoby z tej formy pomocy.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, którą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu w podprogramach na lata 2014 2015 i 2016 określają ww. kryterium do udzielenia pomocy. Kryterium to wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W podprogramie na rok 2014 - wynosiło 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie, w podprogramie na rok 2015 – także 813 zł i 684 zł., a w podprogramie na 2016 rok – wynosi odpowiednio 951 i 771 zł.

Z raportów o realizacji programu a także z informacji przekazanych przez uczestników spotkania regionalnego w województwie lubuskim, wynika, że pomoc udzielana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie trafia do wszystkich potrzebujących, a poziom kryterium dochodowego jest za niski. Dlatego też Rzecznik prosi o rozważanie podjęcia stosownej inicjatywy prowadzącej do weryfikacji kwalifikowalności odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową.

III.7065.131.2016

Galeria

  • Na pierwszym planie czerwone jabłko; ludzie przy stole
    Czerwiec 2016: spotkanie regionalne w Międzyrzeczu