Zawartość

Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka wspiera polskiego RPO

Data: 
2016-10-28
słowa kluczowe: 

ENNHRI, Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka, zdecydowanie popiera Rzecznika Praw Obywatelskich w jego pracach w obszarze promowania i ochrony praw człowieka w Polsce.

- ENNHRI wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do podjęcia natychmiastowych działań w celu zapewnienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystarczających środków finansowych w celu zagwarantowania niezależności wykonywania mandatu zgodnie z Zasadami Paryskimi ONZ – głosi oświadczenie przyjęte 27 października w Zagrzebiu w trakcie Walnego Zgromadzenia ENNHRI.

ENNHRI zrzesza 40 krajowych instytucji praw człowieka w całej Europie. Celem ENNHRI jest zwiększenie promocji i ochrony praw człowieka w całym regionie europejskim. Działania te realizowane są poprzez pomoc w tworzeniu i akredytacji krajowych instytucji praw człowieka, a także wspieranie ich pracy poprzez wymianę informacji oraz dobrych praktyk, budowanie potencjału i zaangażowanie w działania regionalne.

„ENNHRI wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że ostatnie wydarzenia w Polsce mogą mieć negatywny wpływ na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich i jego istotną rolę w obszarze promowania i ochrony praw człowieka, zgodnie z Zasadami Paryskimi ONZ oraz Konstytucją RP” – czytamy w oświadczeniu. - W szczególności zwracamy uwagę władz polskich na następujące zasady, które mogą zostać naruszone w wyniku ostatnich działań:

- Po pierwsze, Zasady Paryskie ONZ  określają niezależność jako podstawowy wymóg dla krajowych instytucji ochrony praw człowieka w skutecznym sprawowaniu swojego mandatu. Istotnym elementem spełnienia tego warunku jest zapewnienie krajowej instytucji ochrony praw człowieka odpowiedniego finansowania z budżetu państwa

- Po drugie, ENNHRI wyraża zaniepokojenie działaniami podjętymi przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w reakcji na jego działania w dziedzinie ochrony i promowania praw osób LGBTI zgodnie z jego mandatem oraz na podstawie międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka, w tym wiążącej Karty praw podstawowych UE i dyrektyw równościowych.

- Po trzecie, ENNHRI podkreśla również znaczenie poszanowania bezpieczeństwa i trwałości kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w wypełnianiu jego misji na rzecz propagowania i ochrony praw człowieka, jak określa to jego mandat oraz Zasady Paryskie ONZ.

Wreszcie, zgodnie z Zasadami Paryskimi ONZ, „zdecydowanie zaleca się, aby w prawie krajowym zawarte były przepisy chroniące przed prawną odpowiedzialnością członków organu decyzyjnego w krajowej instytucji ochrony praw człowieka za działania i decyzje, podjęte w dobrej wierze podczas wypełniania obowiązków służbowych. Tak zagwarantowany immunitet wzmacnia niezależność krajowej instytucji ochrony praw człowieka, zapewnia bezpieczeństwo kadencji jej organu decyzyjnego, a tym samym zwiększa jego zdolność do angażowania się w krytyczne analizy i komentarze na temat zagadnień związanych z prawami człowieka.”  ENNHRI jest  zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami, które umożliwiły podniesienie dyskusji na temat immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich, a także opinią OBWE-ODIHR [OSCE-ODIHR Opinion], wzywającą do zagwarantowania prawodawstwa zapewniającego trwałość i niezależność pełnienia funkcji zgodnie z Zasadami Paryskimi ONZ. 

Galeria

  • Tablica z godłem państwowym i napisem "Rzecznik Praw Obywatelskich"

    Tablica na Biurze RPO.jpg