Treść strony

Informacja o działalności RPO w obszarze Równego Traktowania

Podstawa prawna informacji o działalności RPO w obszarze Równego Traktowania

Rzecznik składa sprawozdanie z działalności w obszarze równego traktowania wykonując art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Przewiduje on, że

  • Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz
  • o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela,
  • w tym o działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach, stanie przestrzegania zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej, a także o wnioskach oraz rekomendacjach dotyczących działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania (art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich).

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich Informacja jest podawana do wiadomości publicznej.

Data: 
2016-07-05
Na pomarańczowym tle fioletowy prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi

Realizację zasady równego traktowania powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich specjalne przepisy (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorującą wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Raport zawiera m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania oraz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.