Zawartość

Jak to było z ekranami dźwiękochłonnymi przy S5?

Data: 
2016-07-06

Na podstawie publikacji prasowej w Gazecie Wrocławskiej „W Malinie nie chcą ekranów przy drodze” Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające.

Zaniepokojenie Rzecznika wzbudził fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od realizacji uzgodnień z konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Malina i Kryniczna, w okolicy których miała przebiegać droga S5. W pierwotnym projekcie uzgodniono budowę ekranów, na odcinku z Wrocławia do Korzeńska. Ale po zmianie przepisów w zakresie dopuszczalnych norm hałasu, GDDKiA zmieniła założenia projektowe, jednak już bez ponownych rozmów z lokalną społecznością.

Okazało się jednak (BPW.7006.3.2015), że opinie lokalnej społeczności zbierane były na każdym etapie sporządzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie do Ministra Infrastruktury zostały wniesione uwagi i wnioski mieszkańców. Wniosków dotyczących zwiększenia liczby ekranów oraz pozostawienia ekranów akustycznych na całej długości drogi w niezmienionym stanie jednak nie uwzględniono, z uwagi na jednoznaczne brzmienie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał nową decyzję, w której obszernym uzasadnieniu wskazał między innymi, że wybudowanie wcześniej zaprojektowanych ekranów skutkowałoby ich przewymiarowaniem w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Jednocześnie, w celu weryfikacji przyjętych założeń i określenia rzeczywistej skuteczności zastosowanych zabezpieczeń akustycznych ustalono obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Pomiary hałasu mają zweryfikować przyjęty model obliczeniowy, dokładność oceny środowiskowej i zastosowanych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Jeśli wartości dopuszczalnego poziomu hałasu nie będą dotrzymane mimo zabezpieczeń, inwestor zostanie zobowiązany do podjęcia działań mających na celu utworzenie obszaru ograniczonego oddziaływania.

Galeria

  • Grafika: na szarym tle samochód
    Sprawy kierowców