Zawartość

Jak przebiegają prace nad badaniami antydyskryminacyjnymi?

Data: 
2013-12-31

Badania zrealizowane do tej pory składały się z części badań socjologicznych, których realizacja była zamawiana w ramach procedur zamówień publicznych, oraz z analizy prawnej lub analizy wniosków wpływających do Rzecznika dokonywanej przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.


Przebieg prac:

 

  • wybór ogólnego tematu badań
  • konsultacje z organizacjami pozarządowymi, pracownikami naukowymi uczelni wyższych
  • doprecyzowanie koncepcji badania wraz z metodologią przez ekspertów zewnętrznych we współpracy z pracownikami Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego BRPO
  • sformułowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków brzegowych udziału w procedurze przetargu nieograniczonego
  • recenzja metodologii, kryteriów oraz warunków udziału przez innego zewnętrznego eksperta
  • przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na badania
  • wybór realizatora dokonywany przez  Komisję Przetargową na podstawie określonych kryteriów oceny  
  • realizacja badania
  • przygotowanie raportu przez firmę badawczą
  • przygotowanie całościowego raportu przez Wydział Prawa Antydyskryminacyjnego BRPO w serii „Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka”, Biuletyn BRPO.

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych