Zawartość

Jak zapewnić możliwie szeroki dostęp osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności do obiektów użyteczności publicznej i bloków? Powstaną nowe standardy.

Data: 
2018-07-12
Położenie: 
  • śląskie
    Polska

Zaczęło się od sprawy indywidualnej, w której osoba z niepełnosprawnością ruchową nie mogła dostać się ani do własnego mieszkania, ani do wejścia do budynku. Wieżowiec z wielkiej płyty, w którym mieszkała, miał tyle barier architektonicznych, że nie był on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W tej sytuacji Rzecznika wystosował wystąpienie generalne do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Rzecznik zapytał on w nim, czy są możliwe takie zmiany legislacyjne, aby osoby z niepełnosprawnościami miały realnie dostęp do obiektów użyteczności publicznej i wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego oraz czy można wprowadzić narzędzia umożliwiające egzekwowanie takich obowiązków wobec właścicieli i zarządców budynków.

Minister Inwestycji i Rozwoju poinformował, że od 1 stycznia 2018 r. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzono już zmiany, tj.:

  • zwolnienie z wymagań w zakresie odległości od granicy z działką budowlaną w przypadku budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych,
  • wprowadzenie konieczności dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • dojść do budynków w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków w zakładach pracy, niebędących zakładami pracy chronionej,
  • dopuszczenie zbliżenia miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń do okien budynków.

Poza tym działa zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kończy też prace nad kolejną edycją „Standardów dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik”.

Poradnik ten podaje prawidłowe rozwiązania dla newralgicznych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z różnymi dysfunkcjami. Jednocześnie powstają standardy dostępności dla przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury drogowej i kolejowej. Poradnik ten będzie zawierał informacje, jak mają wyglądać elementy w pasie drogowym, elementy infrastruktury kolejowej i inne elementy przestrzeni publicznej, na które użytkownik może napotkać podczas codziennego życia od momentu wyjścia z budynku do miejsca docelowego.

Dodatkowo pracownicy organów nadzoru budowlanego będą się szkolić. Minister Inwestycji i Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER), ogłosił już w kwietniu br. konkurs na realizację projektów, których celem będzie przeszkolenie pracowników organów administracji publicznej, wykonujących zadania dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego i planowania przestrzennego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Wybrany beneficjent przedszkoli w ramach tej edycji konkursu 1500 pracowników administracji z całej Polski. Ministerstwo Inwestycji Rozwoju przygotowuje też obecnie zmiany w zakresie wsparcia PO WER dostosowując jego zapisy do programu Dostępność Plus. Jedną z propozycji jest objęcie nie tylko kolejnych urzędników, ale również architektów czy planistów ww. szkoleniami. Planowana ogólna liczba urzędników do przeszkolenia to ok. 5000 w kolejnych latach.

BPK.7215.11.2017

Galeria

  • Klatka schodowa bez windy

    Niepełnosprawność