Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Jakie skutki powoduje orzeczenie separacji wobec władzy rodzicielskiej?

Kategoria Codziennik: 

Prezentowane treści nie stanowią porady prawnej

 

Separacja prawna małżonków wiąże się z obowiązkiem rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletnich dzieci i o kontaktach rodziców z dziećmi.
W praktyce sąd może:
- powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych uprawnień i obowiązków (np. współdecydowaniu o edukacji dziecka i jego istotnych sprawach życiowych);
- powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli porozumieli się oni w tym względzie, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po separacji, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
Niezależnie od orzeczenia o władzy rodzicielskiej, sąd orzeka o formie kontaktów dziecka z tym rodzicem, z którym stale nie zamieszkuje. Sąd zasądza również alimenty na dziecko od tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka. W razie późniejszej zmiany okoliczności życiowych, sąd rodzinny zawsze może zmienić orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów.

Stan prawny na dzień 21.03.2012 r.