Zawartość

Kłopoty cudzoziemca z kontem w polskim banku

Data: 
2016-04-05

Obywatel Iranu nie może założyć konta bankowego w Polsce, mimo że ma kartę pobytu czasowego na terenie Polski, od kilku studiuje i pracuje tu, a jego żona jest Polką. Swój problem przedstawił w Biurze Terenowym RPO we Wrocławiu.

Pełnomocnik Rzecznika wystosował pismo w jego sprawie do Związku Banków Polskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując m.in., że mogło dojść do dyskryminacji. Problem ten został przedstawiony też: Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznikowi Finansowemu. Sprawą zajmował się również Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Związek Banków Polskich uzasadnił: odmowa założenia rachunku bankowego wynika z konieczności respektowania szczególnych środków ograniczających  (sankcji międzynarodowych) i zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z opinii Narodowego Banku Polskiego czy Generalnego Inspektora IF wynika jednak, że w przepisach prawa nie ma podstaw do odmowy założenia rachunku dla obywateli Iranu. Nawet przy uwzględnieniu wytycznych i rekomendacji uznających Islamską Republikę Iranu za kraj wysokiego ryzyka. 

Rzecznik Finansowy zapowiedział, że będzie monitorował sytuacje, które mogą dotyczyć nierównego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość na rynku finansowym.

Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu w piśmie do Związku Banków Polskich, posiłkując się dodatkowo zebranymi informacjami,  wystosował prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię indywidualnego podejścia do wniosków o założenie rachunku bankowego przez obywateli państwa uznanego jako kraj wysokiego ryzyka.

Galeria

  • Monety
    Pieniądze