Zawartość

Wizytacja w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Grójcu

Data: 
2017-12-11

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, przeprowadzili wizytację prewencyjną w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Celem wizytacji zapobiegawczej przedstawicieli KMPT było sprawdzenie na miejscu sposobu traktowania osób zatrzymanych i dokonanie oceny ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Warunki bytowe w pomieszczeniach należy określić jako dobre. Zastrzeżenia osób wizytujących wzbudził stan czystości jednego z pokoi dla zatrzymanych.

Służba w pomieszczeniu pełniona jest przez jednego policjanta, który jest zastępcą dyżurnego komendy lub jego pomocnikiem. Z uzyskanych informacji wynika, że podczas służby funkcjonariusz nie jest obecny w PdOZ, a pozostaje na stanowisku kierowania.

Wizytujący zwrócili uwagę, że w nocy w pomieszaniach w których przebywają zatrzymani włączone jest przez cały czas światło, ze względu na potrzebę doświetlenia kamer zamontowanych w PdOZ. Ponadto, regulaminy pobytu w pomieszczeniach wraz z wykazami danych teleadresowych instytucji stających na straży praw człowieka były wywieszone
w pokojach dla zatrzymanych na oknach, za drobną kratą, która utrudniała osobom zatrzymanym zapoznanie się z ich treścią. Dodatkowo, wizytowana placówka nie dysponowała listą adwokatów i radców prawnych, którą mogłaby udostępnić osobom zatrzymanym na ich prośbę.

Osoby wizytujące w trakcie przeprowadzanych czynności dokonały również analizy dokumentacji. Regulamin pobytu oraz pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego
w postępowaniu karym dostępne były w językach obcych. Wątpliwości przedstawicieli BRPO wzbudziła praktyka podpisywania protokołów zatrzymania przez obcokrajowców niewładających językiem polskim (w dokumentacji brak było adnotacji dotyczącej udziału tłumacza przy podpisywaniu protokołu).

Analiza dokumentacji wykazała również, że wszelkie widoczne obrażenia, które posiada osoba zatrzymana odnotowywane są w notatkach służbowych funkcjonariuszy.
W ocenie wizytujących, za równie pożądane należy uznać odbieranie stosownych oświadczeń od samych zatrzymanych. Bez wątpienia, widoczne obrażenia powinny być również każdorazowo odnotowywane przez lekarza przeprowadzającego badanie osoby zatrzymanej pod kątem możliwości jej umieszczenia w PdOZ.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT