Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Gnieźnie.

Data: 
2019-03-18

W dniu 18 marca 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie, przy ul. Jana Pawła II 2. Pomieszczenie przeznaczone jest dla maksymalnie 14 osób. W dniu wizytacji w Pomieszczeniu przebywały 2 osoby zatrzymane.

Warunki sanitarno-bytowe uznać należy za dobre, natomiast uwagę wizytujących zwrócił niski poziom dostosowania jednostki do potrzeb osadzanych w Pomieszczeniu osób z niepełnosprawnością. Materace do spania umieszczone bezpośrednio na podłodze w znacznym stopniu utrudniają, a w przypadku zatrzymanych poruszających się na wózkach inwalidzkich wręcz uniemożliwiają samodzielne poruszanie się. Co więcej, kącik, w którym przeprowadzane są przeszukania i kontrole osobiste zatrzymanych jest zbyt ciasny, aby pomieścić tam osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Z informacji uzyskanych od kierownictwa jednostki wynika również, że funkcjonariusze pełniący służbę w PdOZ nie zostali przeszkoleni z zakresu przeprowadzenia czynności służbowych z udziałem osób z niepełnosprawnością.

Z przeanalizowanej dokumentacji oraz nagrań z kamer monitoringu wynika, iż osadzeni w PdOZ mogą po zatrzymaniu spotkać się adwokatem lub radcą prawnym. Ponadto, spotkania takie odbywają się przy zamkniętych drzwiach bez udziału funkcjonariuszy Policji. Praktyka ta zgodna jest z międzynarodowymi standardami i zaleceniami wydawanymi przez KMPT. Bezpośredni kontakt z pełnomocnikiem zrealizowany w warunkach poufności jest jedną z gwarancji chroniących osoby zatrzymane przed torturami lub innymi formami złego traktowania. Dzięki stosowaniu takiej praktyki, funkcjonariusze sprawujący nadzór nad osobami zatrzymanymi mają możliwość zwrócenia baczniejszej uwagi na zachowanie osób wykazujących problemy natury psychicznej w czasie ich pobytu w PdOZ (zastosowania wzmożonego nadzoru).

Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT