Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Wieliszewie.

Data: 
2019-04-16

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji w Wieliszewie, Al. Solidarności 25. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W czasie wizyty na Komisariacie nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Wizytowany Komisariat podlega pod Komendę Powiatową Policji w Legionowie, funkcjonują tam cztery Zespoły: Kryminalny, Dzielnicowych, Dyżurnych oraz Patrolowo – Interwencyjny. W budynku Komisariatu mieści się również Ośrodek Pomocy Społecznej, który wynajmuje część pomieszczeń. Warunki bytowe wizytowanej placówki można określić jako dobre, pokoje policjantów są jednoosobowe, co gwarantuje większy komfort pracy. Stan materialny samochodów służbowych wizytujący również ocenili pozytywnie.

W Komisariacie mogą przebywać osoby zarówno zatrzymane, jak i doprowadzone przez Policję do czynności procesowych, ale też takie, które przychodzą z własnej woli, np. poszkodowani, którzy chcą zgłosić przestępstwo.

W Komisariacie prowadzone są następujące rejestry: Książka nadzoru nad służbą, Książka kontroli obiektu, Książka kontroli zewnętrznej, Książka wydawania broni, Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, Książka ewidencji przepustek jednorazowych. W związku z tym, iż placówka ta podlega pod Komendę Powiatową Policji w Legionowie dokumentacja taka jak: rejestr skarg wraz ze skargami i sposobem ich rozstrzygnięcia, postępowania dyscyplinarne i wyjaśniające, wykazy szkoleń funkcjonariuszy, znajduje się w Legionowie. Po zakończeniu wizyty zostanie wysłane odrębne pismo do Komendy w celu nadesłania wymienionych wyżej dokumentów.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
 zdarzają się sytuacje, w których konsultacje z obrońcą odbywają się w pomieszczeniu monitorowanym bądź pod nadzorem funkcjonariuszy,
 nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
 w budynku komisariatu brak było informacji o możliwości złożenia skargi lub wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
 pomimo, iż na terenie komisariatu znajduje się sprzęt audiowizualny, przesłuchania nagrywane są sporadycznie (mimo, iż procedura karna przewiduje taką możliwość).

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT