Zawartość

Krajowy Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej w Łodzi.

Data: 
2019-08-07

W dniu 7 sierpnia 2019 r.  przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali III Komisariat Policji Komendy Miejskiej w Łodzi, przy ul. Pienistej 71 (od 1 kwietnia 2018 r. jest to siedziba tymczasowa Komisariatu ze względu na remont budynku przy ul. Armii Krajowej 33). W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (stanowiska służbowe funkcjonariuszy, sanitariaty), a także wybranych samochodów służbowych. Ponadto przeprowadzono rozmowy z Zastępcą Komendanta oraz Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Dokonano także analizy rejestrów i dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. W czasie wizytacji do placówki doprowadzono jedną osobę zatrzymaną, która ze względu na deklarowane złe samopoczucie przewieziona została do szpitala celem przeprowadzenia badania lekarskiego.

III Komisariat Policji  jest jedną z jednostek wchodzących w skład Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Tymczasowa siedziba jednostki znajduje się na terenie należącym do Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W budynku przy ul. Pienistej 71 funkcjonują: Wydział Kryminalny, w skład którego wchodzą Zespół do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą i Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy, jak również Wydział Prewencji złożony z: Ogniwo Patrolowe, Ogniwo ds. Nieletnich i Patologii, Rewir Dzielnicowych I, Rewir Dzielnicowych II, Zespół  Wykroczeń i Organizacji Służby oraz Zespół Dyżurnych.
Panujące warunki bytowe w placówce uznać należy za  wymagające poprawy. Siedzibę Komisariatu pełni miejsce stanowiące w przeszłości stołówkę, w związku z czym czynności z udziałem osób zatrzymanych przeprowadzane są w prowizorycznych boksach, w których służbę pełnią funkcjonariusze. Zgodnie z oświadczeniem Komendanta placówki, przeniesienie jednostki do budynku przy ul. Armii Krajowej 33 planowane jest na koniec 2019 r. 

Wizytujący za dobrą praktykę uznali postępowania z osobami zatrzymanymi przejawiającymi objawy zaburzeń psychicznych. Osoby takie w pierwszej kolejności przewożone są do izby wytrzeźwień, gdzie badane są przez lekarza dyżurnego, który orzeka o ewentualnej potrzebie przewiezienia zatrzymanej osoby do lekarza psychiatry. Przedstawiciele KMPT z zadowoleniem odnotowali także, że każdy analizowany protokół zatrzymania zawiera opis ujawnionych u osoby zatrzymanej widocznych obrażeń (lub adnotację o ich braku) oraz przekazywaną przez zatrzymanego informację o jego ewentualnym leczeniu psychiatrycznym, neurologicznym lub odwykowym.
Wizytujący nie zaobserwowali w jednostce wykazu danych teleadresowych instytucji stojących na straży praw człowieka. W opinii Mechanizmu informacja taka umieszczona w widocznym miejscu stanowi realizację prawa osoby zatrzymanej do informacji. Jest także zabezpieczeniem przed niewłaściwym traktowaniem ze strony funkcjonariuszy.

Z oświadczenia Zastępcy Komendanta wynika, że w jednostce nie prowadzi się ewidencji wejść i wyjść. KMPT stoi na stanowisku, iż odpowiednia ewidencja osób przebywających na terenie placówki zwiększa poczucie bezpieczeństwa oraz stanowi ślad obecności osób zatrzymanych. Rozwiązanie takie jest również zabezpieczeniem dla policjantów przed fałszywymi oskarżeniami.
Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT