Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził ponowną wizytację w Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" w Warszawie.

Data: 
2019-08-26

W dniu 26 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili rewizytację Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie. Poprzednio placówka była wizytowana w dniu 10 kwietnia 2014 r.
Wizytujący bardzo pozytywnie ocenili stan realizacji zaleceń wydanych przez KMPT w szczególności w kontekście podjętych prac modernizacyjnych m.in.:

  • wyremontowano dach;
  • zbudowano nowe ogrodzenie wokół placówki;
  • zakupiono samochód umożliwiający przewożenie osób z niepełnosprawnością.

W 2018 r. rozpoczął się także generalny remont placówki, w tym korytarzy i pokoi mieszkańców, dzięki czemu w DPS nie będzie już pokoi niespełniających norm powierzchniowych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Wszystkie pomieszczenia będą m.in. wyposażone w nowoczesny system przyzywowy. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie w pokojach wieloosobowych kotar, które zapewniają większe poczucie intymności. Remont zakończy się w I kwartale 2020 roku.

Wizytujący z zadowoleniem odnotowali, że z regulaminu placówki zostały usunięte fragmenty dotyczące możliwości stosowania  sankcji wobec mieszkańców naruszających postanowienia regulaminu. Ponadto dokument został uzupełniony o kwestie dotyczące możliwości składania skarg i wniosków do dyrektora DPS. W placówce zostały także wyeksponowane dane instytucji stojących na straży praw człowieka. W dokumentacji mieszkańców znajdowały się zgody na przechowywanie dowodu osobistego przez pracownika DPS.

KMPT pozytywnie ocenia także umożliwienie pracownikom uczestnictwa w superwizji raz w miesiącu. Spotkania skierowane są zarówno do personelu pielęgnacyjno-opiekuńczego jak i socjalno-terapeutycznego (w tym m.in. psychologa i instruktora terapii zajęciowej). 

Pewne wątpliwości wizytujących wzbudziła realizacja zalecenia dotyczącego ograniczeń wyjść mieszkańców poza DPS. W jednym przypadku w dokumentacji mieszkańca znajdowała się stosowna informacja od lekarza psychiatry, z której wynikało, że ze względu na swój stan zdrowia mieszkaniec nie powinien sam opuszczać terenu placówki. Jednak w dokumentacji innego mieszkańca – całkowicie ubezwłasnowolnionego, znajdowało się „upoważnienie ogólne” opiekuna prawnego mieszkańca, w którym wskazano, że może on opuszczać DPS tylko pod opieką pracownika placówki. Podczas wstępnego podsumowania wizytujący przypomnieli, że w tym przypadku wiążąca powinna być wyłącznie opinia wydana przez lekarza, a nie arbitralna decyzja opiekuna prawnego.

Zastrzeżenia KMPT wzbudziło prowadzenie tzw. Indywidualnych Planów Wsparcia, które pomimo wydanych poprzednio zaleceń nie zawierają podpisów mieszkańców, świadczących o zapoznaniu się przez nich z treścią tych dokumentów. 
Szczegółowa ocena realizacji zaleceń zostanie przedstawiona w raporcie powizytacyjnym.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo krajowego mechanizmu prewencji

    Logo KMPT