Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Nowym Dworze Gdańskim.

Data: 
2019-10-01

W dniu 1 października 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Pomieszczenie posiada 7 miejsc (3 cele). W trakcie wizytacji w placówce nie przebywała żadna osoba zatrzymana.
Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób zatrzymanych i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Podczas oglądu osoby wizytujące zwróciły uwagę na brak należytej intymności, która powinna być zagwarantowana osobom zatrzymanym korzystającym z prysznica (przesłony prysznicowe zamontowane zbyt nisko), a także na brak wyposażenia natrysku w słuchawkę prysznicową. KMPT zwrócili również uwagę na brak staników jednorazowych dla kobiet. 
Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, funkcjonariusze Policji, na żądanie zatrzymanego, informują o fakcie zatrzymania wskazane przez niego osoby trzecie (brak możliwości samodzielnego poinformowania przez osobę zatrzymaną). 
Wśród problemów z jakimi boryka się placówka zauważono również problem systemowy, a mianowicie przed umieszczeniem w PdOZ badaniu lekarskiemu nie są poddawane wszystkie osoby zatrzymane.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT