Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację ad hoc w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych lub Doprowadzonych do Wytrzeźwienia przy KMP w Koninie.

Data: 
2019-11-19

W dniu 19 listopada 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych zlokalizowane na terenie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 

Wizytacja miała charakter wizyty ad hoc. Jej celem było zbadanie traktowania osób zatrzymanych przez policję w związku z protestem, który odbył się pod KMP w Koninie w dniu 17 listopada br. Jego przyczynę stanowiło użycie środka przymusu bezpośredniego 
w postaci broni palnej przez jednego z funkcjonariuszy wobec 21-letniego mężczyzny, który zaczął uciekać podczas próby wylegitymowania go. W wyniku postrzelenia, mężczyzna poniósł śmierć.
W czasie tłumienia protestu zatrzymano łącznie 7 osób – 3 dorosłych oraz 4 nieletnich. Po zatrzymaniu, osoby nieletnie zostały odebrane z Komendy przez opiekunów prawnych, których o fakcie zatrzymania powiadomiła policja.

Dorośli zatrzymani zostali zaś umieszczeni w PdOZ KMP Konin, gdzie przebywali w dniu wizytacji. W rozmowach z przedstawicielami Mechanizmu, żaden z mężczyzn nie sformułował zarzutów odnośnie niewłaściwego traktowania przez funkcjonariuszy Policji po ich zatrzymaniu. Jeden z zatrzymanych skarżył się jednakże na stosowanie środków przymusu bezpośredniego w trakcie tłumienia  zamieszek, które w jego ocenie użyte były w sposób nieproporcjonalny do stawianego przez niego oporu. Wszyscy mężczyźni zostali zbadani przez lekarza. Otrzymali także pisemne pouczenia o prawach przysługujących osobom zatrzymanym umieszczonym w PdOZ. Osoby bliskie wskazane przez zatrzymanych, zostały poinformowane o zatrzymaniu za pośrednictwem funkcjonariuszy.
Podczas pobytu w PdOZ zatrzymani byli przesłuchiwani. W czasie tych czynności pozostawali w kajdankach (były one zdejmowane na czas podpisywania zeznań).
W PdOZ nie ma listy adwokatów lub radców prawnych. W sytuacji zgłoszenia przez zatrzymanego chęci kontaktu z taką osobą, oficer dyżurny korzysta z internetowego spisu obrońców wykonujących swój zawód na terenie Konina. 
Żaden z mężczyzn nie zrealizował prawa do kontaktu z adwokatem. Dwaj nie byli tym zainteresowani. Z relacji trzeciego wynika, że odmówiono mu takiego kontaktu twierdząc, że skorzystał już z prawa do telefonicznego powiadomienia osoby bliskiej.

Krajowy Mechanizm Prewencji uważa, że odmowa skontaktowania się z adwokatem, którego zatrzymany wskazał funkcjonariuszom jako swojego prywatnego obrońcę, stanowi nieuzasadnione pozbawienie go możliwości skorzystania z jednej z naczelnych gwarancji antytorturowych. Realizacja tego prawa może być wyłączona jedynie poprzez wyraźne i w pełni świadome oświadczenie samego zatrzymanego. Korzystanie z prawa do powiadomienia osoby bliskiej jest zaś prawem w pełni autonomicznym, którego realizacja nie może wpływać na pozostałe prawa osoby zatrzymanej, w szczególności na tak istotne jak prawo do obrony.
Mechanizm stoi ponadto na stanowisku, że praktyka profilaktycznego stosowania kajdanek przez funkcjonariuszy podczas czynności służbowych (przesłuchań, rozpytań, doprowadzeń i konwojów), stwarza ryzyko złego traktowania i budzi wątpliwości w odniesieniu do zasady proporcjonalności wyrażonej w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Kajdanki nie powinny być zatem stosowane profilaktycznie wobec wszystkich osób zatrzymanych, leczy tylko wtedy, gdy potrzeba ich użycia jest wyraźnie uzasadniona ryzykiem istniejącym w indywidualnym przypadku.
 
Dalsze ustalenia związane z wizytacją zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.


 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT