Zawartość

Ponowna wizytacja w Placówce Całodobowej Opieki - Domu Opieki Florans w Starych Babicach

Data: 
Od 2018-12-03 do 2018-12-04

Rewizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w prywatnym Domu Opieki „Florans” w Starych Babicach

W dniach 3-4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili rewizytację prywatnego Domu Opieki Florans w Starych Babicach k. Warszawy. Poprzednio placówka była wizytowana w dniu 11 maja 2017 r.

Wizytowany dom funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W czasie wizytacji w domu przebywało 35 osób.

Wizytujący bardzo pozytywnie ocenili atmosferę panującą w placówce. Wejście do domu prowadzi przez niewielki ogród, w którym latem mieszkańcy bardzo chętnie spędzają czas. Codziennie pensjonariusze mają możliwość wzięcia udziału w grupowych zajęciach z rehabilitantką. Prowadzona jest także rehabilitacja przyłóżkowa. Raz w tygodniu mieszkańcy uczestniczą w zajęciach z psychoterapeutką, podczas których rozwijane są ich zdolności poznawcze. 

Jak ustalono w czasie rewizytacji, w placówce nie dochodzi do  podawania pacjentom leków bez ich wiedzy i bez zaleceń lekarskich, co było najpoważniejszym zastrzeżeniem podnoszonym w raporcie z 2017 r. Leki psychotropowe podawane są jedynie na  zlecenie specjalistów; rzadko zlecane są leki nasenne. Kontakt z psychiatrą jest możliwy raz na kwartał, natomiast dwa razy w miesiącu do domu przyjeżdża lekarz geriatra.

Wciąż aktualne pozostają zalecenia dotyczące dostosowania placówki to potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Choć sam budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, to jednak - szczególnie w przypadku łazienek - widać pewne braki: sedesy są niskie, uchwyty pomocnicze przymocowane są za wysoko, brodziki mają dość wysokie progi.

W domu nie ma też instalacji przyzywowej. Do dyspozycji mieszkańców jest co prawda kilka przenośnych sygnalizatorów, jednak w praktyce nie są wykorzystywane - w większości przypadków pensjonariusze po prostu wołają personel. Umożliwienie wszystkim mieszkańcom korzystania z systemu przyzywowego niewątpliwie wpłynęłoby pozytywnie na ich bezpieczeństwo.

Wizytujący podtrzymują także zalecenie dotyczące zamieszczenia informacji na temat instytucji stojących na straży praw człowieka na tablicach informacyjnych w domu. Warto bowiem podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem zawartym w standardach Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu: prawa osób pozbawionych wolności nie mają większej wartości, jeśli osoby te nie są świadome ich istnienia.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT