Zawartość

Wizytacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim

Data: 
Od 2019-02-11 do 2019-02-12

W dniach 11-12 lutego 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim. Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (m.in. pokoi, sanitariatów, jadalni), przeprowadzili rozmowy z wychowankami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób nieletnich przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób nieletnich i zapobiegania torturom
oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków. Przeciwnie, opinie przedstawiane na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Nieletni bardzo pozytywnie wypowiadali się także o ogólnych warunkach i zasadach panujących w ośrodku.

W ocenie Mechanizmu mocną stroną wizytowanej placówki jest panująca w niej przyjazna, pełna wzajemnego poszanowania i zrozumienia atmosfera.

W wizytowanej jednostce delegacja odnotowała problemy wynikające z konieczności zmian o charakterze systemowym, związane z zagadnieniem stosowania monitoringu wizyjnego, a także brakiem regulacji dotyczącym sytuacji nieletnich w ciąży oraz nieletnich i ich dzieci po urodzeniu.

Warunki bytowe KMPT ocenił jako dobre. Wątpliwości wzbudził natomiast brak drzwi w toalecie dla chłopców.

Wizytujący zalecili również, aby pielęgniarka badająca wychowanków przy przyjęciu korzystała z map ciała, oznaczając np. ślady mogące świadczyć o stosowaniu przemocy.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT