Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach.

Data: 
Od 2019-03-05 do 2019-03-07

W dniach 5-7 marca 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (dalej: KMPT) przeprowadzili wizytację prewencyjną Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach (dalej: MOW, ośrodek).
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla chłopców. W jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w których realizowany jest obowiązek szkolny w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniu wizytacji w MOW przebywało faktycznie 32 wychowanków, 1 wychowanek przebywał w szpitalu, 1 na zwolnieniu lekarskim, 3 na niepowrocie i 2 na ucieczce.

W wyniku przeprowadzonych czynności podniesiono następujące kwestie:
1) Warunki bytowe uznać należy za niewystarczające i wymagające poprawy (część pomieszczeń była w trakcie remontu).
2) W MOW przebywają chłopcy z zaburzeniami psychicznymi. W ocenie kadry występujące zaburzenia psychiczne utrudniają, a czasem uniemożliwiają pracę wychowawczą z takimi osobami. Ponadto narażeni są oni na ostracyzm, przemoc czy negatywne zachowania ze strony innych wychowanków. W wyniku problemów związanych z dostępnością lekarzy psychiatrów, zwłaszcza psychiatrów dziecięcych – brak jest możliwości objęcia stałą obserwacją oraz dostosowaniem terapii do aktualnych potrzeb wychowanka.
3) Poza rozmową i oględzinami ciała przeprowadzonymi przez zatrudnioną w ośrodku pielęgniarkę, wszyscy nieletni wychowankowie powinni niezwłocznie po przybyciu do MOW zostać zbadani przez lekarza.
4) Wizytujący zwrócili uwagę na brak efektywnego mechanizmu skargowego w MOW. W ośrodku nie ma rejestru skarg. Ponadto, jak wynika z oświadczeń wychowanków, nie mają oni świadomości, do kogo mogą zwrócić się, gdy coś się wydarzy (intuicyjnie wskazywali psychologa, wychowawcę, dyrektora ośrodka).
5) Brak jest informacji dotyczących adresów i numerów telefonów instytucji stojących na straży praw człowieka. Rozmowy z wychowankami potwierdziły brak niewiedzy odnośnie instytucji zewnętrznych, do których w razie potrzeby, mogliby się zwrócić o pomoc.
6) Wizytujący podnieśli kwestię odpowiedniego i systematycznego dokumentowania przypadków użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. W ośrodku brak jest rejestru stosowania środków przymusu bezpośredniego.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach jako dobre praktyki wizytujący wskazali: możliwość skierowania wychowanka do zewnętrznej placówki na terapię leczenia uzależnień, każdorazowe wysyłanie listów do rodziców wychowanków informujące ich o posiedzeniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i wywiadówkach oraz każdorazową diagnozę ucieczek wychowanków (stworzono w tym celu specjalny druk). Bardzo pozytywnie została oceniona także praca terapeutyczna z wychowankami (zarówno grupowa, jak i indywidualna).

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dla sporządzenia raportu konieczne jest uzyskanie informacji pisemnych, o które zwrócono się w trakcie wizytacji oraz analiza zgromadzonego materiału.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT