Zawartość

Wizytacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie

Data: 
Od 2019-03-25 do 2019-03-27

W dniach 25-27.03.2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja EDU SENTENCJA, natomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach. Placówka przeznaczona jest dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. W dniu wizytacji obecnych było 16 podopiecznych.

Jednym z obszarów ryzyka, zidentyfikowanym przez delegację KMPT, jest brak badań wstępnych nowoprzyjętych wychowanek. Praktyka przyjęta w MOW w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej przewiduje udzielenie pomocy lekarskiej dopiero w przypadku pogorszenia stanu zdrowia nieletniej w czasie pobytu w MOW, silnego bólu, zasłabnięcia omdlenia, lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia lub życia. Konsultacja i badanie lekarskie odbywa się zatem w reakcji na potrzeby wychowanka. W placówce nie odbywają się natomiast badania lekarskie każdego nowoprzyjętego nieletniego. W MOW przybywały także dziewczęta z zaburzeniami psychicznymi. Oprócz konsultacji psychiatrycznych, farmakoterapii oraz doraźnych spotkań z psychologiem zatrudnionym w MOW, nie otrzymały innej pomocy. W ocenie KMPT konieczne jest otoczenie szczególną troską i wsparciem nieletnich z zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie możliwości uczestniczenia w systematycznej, odpowiednio dobranej terapii adekwatnej do potrzeb wychowanki. Delegacja KMPT zwróciła także uwagę na konieczność wsparcia personelu poprzez prowadzenie szkoleń pozwalających podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne. Konieczne jest przeszkolenie pracowników z prawidłowego stosowania środków przymusu bezpośredniego, a także w zakresie komunikacji interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT