Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie (ul. Strażacka 57).

Data: 
Od 2019-10-29 do 2019-10-31

W dniach 29-31.10.2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Strażackiej 57 w Warszawie.
Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie jest m.st. Warszawa za pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Placówka przeznaczona jest dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. W dniu wizytacji obecnych było 16 podopiecznych.
Problemem zidentyfikowanym przez delegację KMPT jest brak profilaktycznej opieki lekarskiej. Praktyka przyjęta w MOW w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej przewiduje udzielenie pomocy lekarskiej jedynie interwencyjnie, tj. dopiero w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia nieletniej w czasie pobytu w MOW. Nie jest zapewniona zatem profilaktyczna opieka stomatologiczna, ginekologiczna czy inne okresowe badania. Biorąc pod uwagę fakt, iż wychowanki trafiają do placówki najczęściej z rodzin niewydolnych wychowawczo a przy wizytach lekarskich osób niepełnoletnich konieczna jest obecność rodziców zapewnienie takiej opieki przez MOW jest często jedyną szansą na uzyskanie koniecznej dla zdrowia konsultacji lekarskiej.
Jednym z kluczowych obszarów ryzyka rozpoznanym przez zespół wizytujący jest przede wszystkim brak badań lekarskich każdej nowoprzyjętej wychowanki. MOW nie zatrudnia pielęgniarki w związku z czym nie ma możliwości przeprowadzenia oglądu ciała przy przyjęciu jak również każdorazowo po powrocie z przepustki w celu wykrycia ewentualnych obrażeń świadczących o stosowaniu przemocy wobec nieletnich.
Delegacja KMPT zwróciła także uwagę na konieczność wsparcia personelu poprzez prowadzenie szkoleń pozwalających podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne. Konieczne jest przeszkolenie pracowników w zakresie komunikacji interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Wartym rozważenia jest również objęcie pracowników superwizją z uwagi na szczególny charakter ich pracy. 
Na pochwałę zasługuje pozytywna atmosfera panująca w placówce oraz dobre warunki bytowe. Pokoje wychowanek są przestronne, jasne i utrzymywane w czystości. 


Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT