Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Zakładzie Karnym w Zamościu.

Data: 
Od 2019-12-03 do 2019-12-05

W dniach 3-5 grudnia 2019 roku Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Zakład Karny w Zamościu.
Delegacja dokonała oglądu Zakładu, przeprowadziła rozmowy z tymczasowo aresztowanymi i skazanymi oraz personelem, jak również zapoznała się z wybraną dokumentacją. Nie odnotowano sygnałów świadczących o stosowaniu tortur lub innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania osadzonych.
Przedstawiciele KMPT uznali warunki bytowe za poprawne. W czasie wizytacji w jednostce prowadzone były prace termomodernizacyjne co pozytywnie wpływa na komfort przebywania osadzonych w Zakładzie Karnym. 
Problemem, który dostrzegł zespół wizytujący była kwestia komunikacji z cudzoziemcami niewładającymi językiem polskim. W dokumentacji osadzonych, którzy nie porozumiewają się w języku polskim brak było odpowiednich adnotacji o tym fakcie, wszelkie pouczenia dokonane były w języku polskim, co w połączeniu z faktem nieznajomości języka polskiego budzi wątpliwości co do skuteczności pouczeń i udzielonych osadzonemu informacji. Z dokumentacji nie wynikało ponadto by przy czynnościach obecny był tłumacz. Taka sytuacja powoduje istotne trudności w komunikacji z osadzonym oraz uniemożliwia mu de facto zapoznanie się z jego prawami i obowiązkami, porządkiem zakładu karnego, czy wreszcie zgłoszenie jakichkolwiek dolegliwości czy nieprawidłowości godząc w jego podstawowe prawa. 
Inne stwierdzone przez wizytujących zagrożenia dotyczą w dużej części problemów o charakterze systemowym, m.in. braku w polskim systemie penitencjarnym właściwych rozwiązań dotyczących pobytu w zakładach karnych i aresztach śledczych osób przewlekle chorych, czy powierzchni celi mieszkalnej przypadającej na 1 więźnia.
Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.


Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT